199 Landmeetkundige berekening De grootte van perceel ABCDEFGA is 5680 ca (EF is een cirkel boog met straal 20 m). DH staat loodrecht op GH. Bereken de afstanden GF, FH, HE en ED. Examen voor tekenaar van het kadaster, 1 953 Kadastrale berekening. Tijd: 3 uur. Opgave 1. Het perceel ABCDEFG moet worden gesplitst in de percelen 1, 2, 3 en 4. De grootte van perceel 1 moet worden 550 ca, die van perceel 2 605 ca. De perceelsgrenzen HK en LM moeten even wijdig lopen met FA. Als AF de x-as is van een rechthoekig coördinatenstelsel met A als oorsprong, bereken dan de coördinaten van II, K, L en M en de afstanden FL, FH, AM en AK. Ga niet over tot de volgende opgaven alvorens u de uit komsten van opgave 1 zodanig hebt gecontroleerd, dat u weet, dat ze goed zijn. Voor de opgaven 2 en 3 zult u deze uitkom sten nodig hebben. <r*

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 101