met andere diensten was totaal onbekend, je kon je taak aan, de gemeenten werden schoongemaakt en er bleef ook nog wel tij d over voor ander werk. Dat andere werk" bestond voor mij in het ver nieuwen van zogenaamde eilandenbijbladen door middel van ko piëren van minuutplan en opvolgende hulpkaarten. Natuurlijk kan de situatie aan andere kantoren volmaakt anders hebben gelegen, ik kan hier alleen mijn eigen ervaringen op mijn eerste standplaats in het boerenland ten beste geven. Nu is het werkelijk niet mijn bedoeling te belichten wat ikzelf zo al deed. Ik probeer alleen om U langs deze weg in kennis te brengen met de sfeer van het verleden en ik neem daarbij het risico, dat U zult denken dat er vroeger toch maar weinig werd uitgevoerd, wat beslist niet het geval was. Een vergelij king van het aantal produktieve uren per velddag, toen de dienstreis nog per spoor en (of) rijwiel gemaakt werd, met het aantal dat tegenwoordig uit de bus komt, terwijl we nu veelal over auto's beschikken, zou nog wel eens kun nen uitvallen in het voordeel van de tijd die nog niet de vrije zater dagmiddag kende. En nu heeft het er de schijn van, dat ik een min of meer verkapte beschuldiging richt aan het adres van de huidige werkers, maar daaraan heb ik niet de minste behoefte, niet openlijk en nog veel minder verkapt. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. De tijden veranderen, geachte aanwezigen, en wij veranderen met de tijden. Of we willen of niet willen, daar helpt geen lievemoederen aan. En het is ook goed, dat we de klok niet kunnen stilzetten, want het moge dan waar zijn dat alle verandering nog geen verbetering is, stilstand is zeker achteruitgang. Maar ik had het over de taak van de landmeter, destijds de enige functionaris die te velde ging. Hoe ligt dat nu Waardoor of waarom is in deze een toestand ge groeid die zoveel verschilt van de vroegere? Er zijn natuurlijk vele redenen voor op te noemen, die overigens alle direct of indirect een gevolg zijn van het feit, dat de eisen die aan ons dienstvak werden gesteld, steeds zwaarder werden. Er zullen perioden ge weest zijn waarin die verzwaring zeer geleidelijk plaats had. Het karretje liep, er werd hier en daar een pakje bijgegooid, maar het karretje bleef het karretje. Het zijn de laatste decennia geweest, die de gang van zaken bij onze dienst zodanig hebben beïnvloed, dat we nu aan een trailer met oplegger nauwelijks genoeg hebben. Ingesteld als hulpmiddel om te kunnen komen tot een billijke heffing van de grondbelasting en ook alleen op dat doel gericht is het niet illustratief, dat de veldwerken van de eerste opmeting bijna overal in de kachel verdwenen nadat het minuutplan ge tekend was is het verklaarbaar, dat aan de bijhouding in de eerste tientallen jaren ook niet de meeste zorg besteed werd en het is juist deze wijze van bijhouding geweest, die zoveel afbreuk heeft gedaan aan de betrouwbaarheid van onze kadastrale kaarten. De oorspronkelijke plans, we weten het allemaal, zijn over de hele linie genomen zeker niet zo slecht, en hadden we ook nu nog geen no

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 12