120 pas voltooide kadaster, nu eigenlijk toekwam. De Administrateur van het kadaster wilde van enige bemoeiing van de Minister niets weten De Minister gaf de Koning in overweging de zaak voorlopig te regelen, ten einde moeilijkheden of botsingen te voorkomen. Ten slotte heeft Gericke het beheer over de werkzaamheden van het kadaster toch maar aan de Minister overgedragen. (Zie JC. Beth het Kadaster gedurende het tijdvak 18141843.) Na het aftreden van Lipkens was het technisch oppertoezicht, dat zich ook over het beleid van de I.V.'s uitstrekte, verdwenen, doch het K.B. van 9 juli 1834, nr. 52, bracht een wijziging in de personeelsorganisatie, waarbij aan het Departement van Financiën twee hoofdinspecteurs en één ingenieur-verificateur voor de zaken van het kadaster („ter bevordering der regelmatige en gelijkvor mige uitvoering der meet- en teekenkundige werkzaamheden, waar toe het toezigt van eenen deskundigen noodzakelijk is") werden toegevoegd. Dientengevolge trad op 1 augustus 1834 de ingenieur verificateur van het kadaster J. H. Kips (tevens bijzonder bewaar der te 's-Gravenhage) op als I.V. van het kadaster des Rijks, „tevens adviserende voor het kunstmatige bij het Departement van Financiën". De I.V.-functie verdween, de meeste functionaris sen werden provinciaal of bijzonder bewaarder. Dit heeft geduurd tot 1839, toen krachtens K.B. van 8 maart 1839, nr. &7 (circ- nr. 619) m.i.v. 1 april 1839 de kadasterbewaringen werden verenigd met de hypotheekbewaringen. Tevens moest de Minister hoofdambtenaren voor het „kunstmatige" aanwijzen, waarmede de I.V.'s weer hun intrede in de kadastrale wereld deden, zulks op aandringen van de Raad van State. Zij werden onder toezicht gesteld van de Directeurs en de provinciale inspecteurs der registratie. Dat men opnieuw I.V.'s aanstelde, vond zijn oorzaak in de aan drang die dienaangaande van bewaarderszijde op de Minister werd uitgeoefend. De hypotheekbewaarders, die zich ondeskundig voel den met betrekking tot het kadastrale werk, waren bevreesd voor het maken van fouten in de bijhouding van het kadaster, speciaal wat de onderlinge verwijzing tussen oude en nieuwe percelen be treft. Een onjuist afgegeven certificaat van bezwaardheid of on bezwaardheid t.a.v. een nieuw gevormd perceel, zou hun geld kun nen kosten wegens hun aansprakelijkheid tegenover het publiek. De Heer Kips hij had n kinderen kan wel als de eerste Inspecteur aan het departement worden beschouwd. Van zijn werk valt weinig na te speuren. Hij heeft uit de kadastrale plans enige overzichtskaarten samengesteld, o.a. van de Hoeksche Waard, die door middel van steendruk werden vermenigvuldigd. Met ingang van 1 januari 1846 is hem om gezondheidsredenen ontslag ver leend op 56-jarige leeftijd. Toen begon een adviseurloos tijdperk, waarin „de werkzaamheden aan het departement, het kadaster betreffende, zelfs voor het technisch gedeelte, aan een ambtenaar

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 22