130 commissie, die ook de kwestie van de bewijskracht van het kadaster zou moeten bezien. Ook de benoembaarheid tot hypotheekbewaarder van landmeters werd door Treub bepleit. Het feit dat Treub en de I.V. te Arnhem, I. Boer Hzn, elkaar goed kenden, zal aan Treubs pleidooi voor het kadaster wel niet vreemd zijn geweest. Ook de Eerste Kamer hield zich bij het begrotingsdebat voor de begroting dienstjaar 1906 met het kadaster bezig. Treubs idee heeft geleid tot het instellen van de bekende Staatscommissie-1906 (waarin twee I.V.'s en twee bewaarders zitting hadden), die pas in 1916 haar rapport uitbracht. E. J. A. WEYGERS 18 sept. 1855 18 dec. 1944 Een bepaald moeilijke taak heeft de opvolger van Stucki, de ingenieur-verificateur E. J. A. Weygers gehad, die op 1 november 1912 als inspecteur aan het departement optrad. Hoe was zijn plaats in de organisatie Het Reglement op den dienst der ambtenaren van het Departe ment van Financiën (vastgesteld 26 april 1913) geeft de verdeling van het departement in administratiën of af deelingen. Onder letter

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 32