133 gingscommissie-Rink (een Staatscommissie, in 1920 ingesteld) in 1924 verscheen. Hierin werd (nadat in het tweede verslag uit 1922 reeds een soortgelijke gedachte was geuit), op anderhalve pagina van het verslag, geconstateerd dat de afdeling Hypotheken en Kadaster geen bestaansrecht had, en zulks na een zeer summier onderzoek door op kadastraal gebied volslagen leken. Ook de landmetersopleiding, waarvoor Weygers gedurende zijn gehele loopbaan had gestreden, werd belaagd; zij zou veel te duur zijn, gezien het werk dat van de landmeters bij het kadaster werd gevraagd. Dank zij het in 1927 verschenen rapport van de op het eind van 1924 ingestelde Commissie-Heuvelink, die bestond uit onpartijdige deskundigen, werd de Landmeterscursus te Wageningen gered. Wel werd om bezuinigingsredenen een vrij groot aantal oudere landmeters met vervroegd pensioen gezonden. De bijna 70-jarige heer Weygers, die al datgene wat hij als ernstig kwaad voor het hem toevertrouwde dienstvak beschouwde, niet vermocht te keren, vond het ogenblik gekomen zijn pensioen aan te vragen. Hij ging 1 februari 1925 heen. In 1922 werd hij onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De dienst is hem grote dank verschuldigd. De achterstand bij het kadaster, ontstaan door de mobilisatie 1914-1918, heeft hij afdoende weten te bestrijden; aan de voorbereiding van de Ruil- verkavelingswet 1924 heeft hij intensief deelgenomen; mede aan hem is het te danken, dat aan de landmeter van het kadaster een centrale positie in het ruilverkavelingsproces is toegekend. De schriele personeelspolitiek maakte het de inspecteur haast onmogelijk, de zo hoog nodige hermeting van het land enige voort gang te doen vinden. In 1921 moesten alle hermetingswerkzaam- heden worden gestaakt. Vergeten mag ook niet worden, dat de wet op de kadastrale en hypothecaire tarieven van 1922 voor een groot gedeelte het werk van Weygers is. Bij de wijzigingen in de hypothecaire boekhouding, die zich in 1926 voltrokken als gevolg van de rapporten van de Staatscom- missie-1906 en de Commissie-Herwijnen, heeft WeYGERS een belangrijk aandeel in de voorbereiding gehad. Bij vele gelegenheden, vooral na de eerste wereldoorlog, heeft hij bij salarisherzieningen de belangen van de kadasterambtenaren bepleit. Nog lange tijd heeft hij van zijn pensioen kunnen genieten; in de hongerwinter, dec. 1944, is hij overleden, 89 jaar oud. Bij het vertrek van Weygers werd krachtens de resolutie van 30 jan. 1925, nr. 193, de afdeling Hypotheken en Kadaster opge heven. De adjunct-inspecteur H. van den Briel had de afdeling reeds op 1 juli 1920 verlaten wegens pensionering. In zijn plaats heeft

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 35