135 werkwijze van de belastingdienst in al zijn onderdelen. Ook „hypo theken en kadaster" is door de Commissie onderzocht. In december 1929 bracht zij o.a. twee rapporten uit, één inzake de bewaringen, waarin voorstellen tot algehele hypotheekvernieu wing en verbetering van de boekhouding voorkwamen, en één inzake de landmeetkundige dienst. Zeer vele bouwstoffen zijn toen bijeengebracht, die nu voor een belangrijk gedeelte nog bruikbaar zijn. De rapporten zelf zijn helaas niet gepubliceerd. Alles wat op de hypotheekkantoren betrekking had, was in 1925 uit de attributen van de afdeling Kadaster geschrapt. Aan de afdeling Successie en Personeel kwam alles wat personeel en mate rieel van de bewaringen betrof. Bij min.res. van 12 juni 1929, nr. 177 werd de afdeling Centrale Directie opgericht, waartoe o.a. een bureau Personeel en een bureau Organisatie behoorden. De resolutie van 26 okt. 1929, nr. 64 deed m.i.v. 1 januari 1930 de afdeling Kadaster ophouden te bestaan. Er werd een nieuwe afdeling Hypotheken en Kadaster in het leven geroepen, deel uitmakende van de Administratie der Belastingen. Attributen van de nieuwe afdeling waren: Uitvoering van de wetten en besluiten betreffende de hypotheken en het kadaster; ruilverkaveling; bijhouding van de Rijksdrie hoeksmeting; een en ander voor zover het geen zaken van organi satorische aard betreft, wordende de behandeling hiervan opge dragen aan de afdeling Centrale Directie. Bepaald werd nog dat: a. de behandeling van zaken betreffende het technisch personeel van het kadaster en de aanschaffing, onderhoud enz. van het meubilair van de bureaus van het technisch personeel van het kadaster overgaat van de afdeling Kadaster naar de afdeling Centrale Directie; b. de behandeling van zaken betreffende de hypothecaire en kadastrale boekhouding ten hypotheekkantore overgaat van de afdeling Indirecte Belastingen naar de afdeling Hypotheken en Kadaster. De leiding verkreeg Mr. H. Iwema, tot voor kort hypotheek bewaarder te Leeuwarden en oud-landmeter, die weldra tot admi ni- strateur werd benoemd. Ofschoon deze een zeer bekwaam man was, bleek na enige tijd, dat hij op het departement eigenlijk niet op zijn plaats was, hetgeen vooral was te wijten aan een psychische stoornis, die hem dikwijls hinder bezorgde. Op 1 maart 1930 ging ook de hoofdcommies Tinkelenberg met pensioen, zodat Iwema als kadastrale eenling zijn taak moest vervullen. In de nieuwe afdeling waren, zij het slechts gebrekkig, weer twee diensten verbonden, die in werkelijkheid bij elkaar behoorden. Dit was min of meer een gevolg van de voltrokken fusie tussen de Registratie en de Directe Belastingen. Al direct aan het begin van Iwema's periode viel het besluit

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 37