144 en wat een goede hypothecaire administratie wil zeggen voor het grondkrediet. Wat het kadaster administreert vormt een enorm vermogen aan zakelijke rechten op onroerend goed en aan hypotheken. Het vormt een belangrijke bron van inlichtingen, niet slechts t.b.v. de hetfing van grondbelasting, maar nog meer voor de aan slagregeling bij de vermogensbelasting. Geen wonder dat „Finan ciën" de inrichting en bijhouding van die administratie aan zich wil houden. De Minister van Financiën besloot waarschijnlijk mede daarom bij resolutie van 8 april 1947, nr. 173: ,,ie. Met ingang van 1 Mei 1947 in te stellen een afdeeling Kadaster en Hypotheken, welke, onder overneming van een deel van de taak van de afdeelingen Organisatie van den Belastingdienst en Indirecte Belastingen, tot taak zal hebben de uitvoering van de wetten, besluiten en voorschriften inzake de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen, de ruilverkaveling en den bijhou- dingsdienst der Rijksdriehoeksmeting, de werkmethoden en voor schriften van de bewaringen van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen en de verschillende bureaux van den landmeet kundigen dienst van het kadaster, een en ander met dien verstande, dat ten aanzien van organisatorische en personeelsvraagstukken ten nauwste wordt samengewerkt met de afdeelingen Organisatie van den Belastingdienst en Personeel van den Belastingdienst. 2e. De afdeeling Kadaster en Hypotheken maakt deel uit van den Dienst der Belastingen, vormt de administratie van het kadaster en staat, naast de overige afdeelingen in den belastingdienst, onder leiding van den Directeur-Generaal der Belastingen. je. Aan te wijzen als hoofd van de afdeeling Kadaster en Hypo theken den Inspecteur van de hypotheken en het kadaster W. F. Stoorvogel." Hiermede was aan de dienst weer een eigen plaats in het departe mentale raderwerk toegewezen. Om het belang van die dienst nog beter te accentueren werd de afdeling bij resolutie van 20 oktober 1955, nr. 114, m.i.v. 1 januari 1956 omgezet in een Directie Kadaster en Hypotheken bij het Ministerie van Financiën. Op dit punt dient eigenlijk dit historisch overzicht te worden afgesloten. Het recent verleden leent zich minder goed tot beschou wingen die worden gegeven op een tijdstip, dat men nog te dicht bij de gebeurtenissen staat. Enige persoonlijke woorden bij het afscheid van de Directeur W. F. Stoorvogel van de dienst die hij 11 jaren lang als afdelings hoofd en tevens als buitendienstman heeft gediend, zijn hier toch niet misplaatst. Een naaste medewerker wil daarom zijn indrukken, verkregen in de zoëven genoemde 11 jaren, nog aan dit opstel toevoegen. Als vaststaand mag worden aangenomen, dat in dit tijdvak door Stoorvogel veel is bereikt voor zijn dienstvak, niet het minst

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 46