102 gevoerd over het U zo door en door bekende en vertrouwde maar mij, aanvankelijk praktisch geheel onbekende kadaster. Mijn vreugde over dit contact is wel in de eerste plaats hierin gelegen, dat mij zo verschillende facetten van het kadaster, zoals het reilt en zeilt in deze dynamische tijd, levendig voor ogen zijn gaan staan. Ik ben mij dieper bewust geworden van de fundamen tele betekenis die een goed kadaster heeft voor het maatschappe lijk leven van een land. In de eerste plaats wel zoals van ouds her voor de zo nodige zekerheid in het rechtsleven, voor zover dit betrekking heeft op onroerend goed. Maar verder ook en dit facet heeft aan betekenis gewonnen voor allerlei doeleinden, die de overheid zich stelt ten dienste van de volkshuishouding; ik denk aan de plannen tot ruilverkaveling, aan werkzaamheden van planologische aard e.a. Ik ben allengs duidelijker gaan inzien hoe de technische problemen, welke het verkrijgen en het bijhouden van deugdelijke kadastrale gegevens met zich brengen, slechts kun nen worden opgelost op de grondslag van een weloverwogen weten schappelijke benadering van de landmeetkunde, hoe vreemd speciaal de hier liggende problemen voor een niet-deskundige ook moeten blijven. Ik ben onder de indruk gekomen van de voortdurende worsteling in allerlei vakkringen om de resultaten van deze door denking van de problemen voor de praktijk om te zetten in nieuwere procédés, teneinde de aloude kunst van het landmeten op weten schappelijk, technisch en economisch verantwoorde wijze aan te passen aan de behoefte van de moderne tijd. En ik heb leren inzien dat dit alles ook op de organisatie van de dienst van het kadaster niet zonder invloed kan en mag blijven, opdat de goede naam welke die tak van overheidsdienst van oudsher heeft gehad, ook onder veranderde omstandigheden volkomen blijve gehand haafd. Gij zijt het geweest, zeer geachte heer Stoorvogel, die mijn inzicht hier hebt verdiept. Op een oude kaart van Walcheren, die in mijn huiskamer hangt, zijn tevens, in actie, de landmeters ge tekend, die de destijds vereiste metingen hebben verricht. Met dit tafereeltje voor ogen was ik een aantal jaren geleden geneigd bij het zien verrichten zoals dat een enkele maal aan iedere burger kan overkomen in de stad of buiten op het veld van metingen door een landmeter en zijn assistenten, te menen dat in al die tijd toch niet veel veranderd was. En al zullen naar ik voorzichtig meen de algemene grondbeginselen van de landmeetkunde wel niet zijn veranderd, gij zijt het die bij het doorspreken met mij van talloze problemen waarvoor gij zijt gesteld, deze illusie wel grondig hebt verstoord! Maar gij hebt het gedaan op een geheel bijzondere wijze. Een eerste contact met U nl. is uitermate geschikt om zulk een illusie te doen voortbestaan! Het eerste wat in gesprekken met U wel opvalt is het staan in een grote traditie. Het rustig optreden, de bezonnenheid, de degelijkheid en deskundigheid, die van Uw persoon uitgaat, is er de weerslag van. Reeds in zoverre zijt gij

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 4