148 gemaakt en die een vlot verloop van de vernieuwing hebben bevorderd. Omvangrijk waren ook zijn bemoeiingen bij de inrichting van een Nederlands kadaster voor de grenscorrectiegebieden, waarvoor eerst zowel de Duitse grondboekbescheiden als de aanwezige kadastrale plans en registers uit Duitsland moesten worden gehaald. Voor wijzigingen van gemeentegrenzen, wanneer dit tevens wijziging van het ambtsgebied van een bewaring moest meebrengen, werden meer efficiënte voorschriften samengesteld. De wet H 66, die een meer moderne wijze van in- en overschrijving mogelijk maakte, was even voor de instelling van de afdeling K. en H. tot stand gekomen. De regeling van de methode die de in- en overschrijving bewerkstelligt door het in bewaring nemen van een door de aanbieder vervaardigd afschrift op formulier van het ter in- of overschrijving aangeboden stuk, was een der best geslaagde resoluties, opgesteld aan de afdeling K. en H. De blad schrijvers werden hierdoor overbodig, de registers werden gemakke lijk hanteerbaar en veel beter leesbaar; veel sneller dan vroeger kan het relaas van in- of overschrijving door de bewaarder worden afgegeven. Met de nieuwe wijze van bijhouden van het register nr. 69a, waarvan hiervoor al sprake was, vormt de methode van in bewaring nemen van afschriften een grote omkeer in de hypothecaire boek houding, waardoor het werk van de beëdigd klerk ten hypotheek- kantore veel van zijn belang heeft verloren. Nadat de rapporten van de commissie-Abbing, hierboven genoemd, weinig resultaat hadden opgeleverd, werd tot oplossing van het beëdigd-klerkenprobleem bij resolutie van 19 januari 1940, nr. 125 een nieuwe commissie ingesteld, die op 9 juni 1943 verslag uitbracht. Het rapport van deze commissie-Penris bood een voortreffelijke oplossing (ook dit is niet gepubliceerd)na de oorlog heeft Stoor vogel meer dan eens getracht de zaak doorgang te laten vinden, door aan de voorstellen van de commissie gevolg te geven. Echter moest eerst een wijziging van de wet betreffende de hypothecaire en kadastrale tarieven worden bewerkstelligd. Aan laatstgenoemde taak, of liever aan het opstellen van een geheel nieuwe wet regelende de tarieven voor bewezen diensten door „Kadaster en Hypotheken", heeft Stoorvogel nu 11 jaren gearbeid, zij het met diverse tussenpozen. Bij zijn afscheid van de dienst is het een grote teleurstelling voor hem, dat hij bedoelde wet niet meer in zijn ambtelijke tijd in het Staatsblad heeft zien komen en dat ook de beëdigd-klerkenkwestie onopgelost is gebleven. Hiertegenover staat, dat hij een andere lang gekoesterde wens wel in vervulling heeft zien gaan. Bij K.B. van 12 augustus 1957* nr. 35 is een Staatscommissie in het leven geroepen, die de maat schappelijke functie van het kadaster zal bestuderen, daarbij nagaande wat de juridische en planologische betekenis is van de

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 50