a.h.w. de personificatie van de belangrijke kenmerken van het dienstvak, waarvan gij de leider zijt. Gij zijt verder een man van weinig woorden; maar ik weet thans dat elk woord, dat gij spreekt, weegt. Mensen die een groot deel van hun leven buiten hebben gearbeid spreken in het algemeen zoveel nieten gij zijt op die regel geen uitzondering. Zij worden veelal eerst spraakzaam indien, zoals bij U het geval is, de omstandigheden hen van het buitenwerk hebben verwijderd en zij de oude tijd nog eens in herinnering brengen. Die „oude tijd" vertoonde wel een geheel ander beeld dan thans. Zo was, ten tijde van Uw indiensttreding, de opleiding van de land meter nog tamelijk gebrekkig. Evenals de anderen zijt gij, na de middelbare school, bij een toelatingsexamen geselecteerd tot adsp. landmeter bij het kadaster. Uw voorbereiding tot het vakexamen voor landmeter van het kadaster heeft in hoofdzaak bestaan uit zelfstudie, behoudens dan dat U de gelegenheid kreeg enkele col leges te volgen aan de Technische Hogeschool te Delft; een wijze van opleiding die de noodzaak van een zeer strenge selectie vooraf wel scherp in het licht stelde! Alvorens de landmeetkundige dienst in te gaan werd gij eerst een aantal maanden geplaatst aan een hypotheekbewaring en vervolgens een korte tijd aan een controle van de grondbelasting. Gij zult zeker op hoge prijs hebben gesteld dat gij alsnog vanuit Uw standplaats te Rotterdam de gelegenheid hebt gehad een jaar colleges te Delft te volgen. En dan komt, na een korte tijd werkzaam te zijn geweest te Leeuwarden, Uw plaatsing aan het bureau Eindhoven. Daar zijt gij vol enthousiasme aan het werk getrokken, zelf metende, bij gestaan door twee meetarbeiders en alles bereizende per fiets! Past dit alles tot dusverre geheel in het traditionele beeld, het is in Eindhoven dat zich een andere zijde van de kadastrale pro blematiek, maar in het bijzonder ook van Uw persoonlijkheid, be gint af te tekenen. Gij hebt in Eindhoven de geweldige uitbreiding van die plaats meegemaakt, als gevolg van de ontwikkeling van industrieën als Philips, e.a. In verband hiermee werd in de jaren twintig bij de gemeente Eindhoven een aantal omliggende gemeenten ge annexeerd. Het kadastrale kaartmateriaal van het gebied waarin de uitbreiding van Eindhoven zich afspeelde was bepaald slecht en dit vormde een bron van moeilijkheden, niet alleen voor de kadastrale verwerking van de mutaties, maar ook bij de aankoop van gronden en bij de planning van de stadsuitbreiding door de gemeente. Dit leidde U tot een overleg met de burgemeester van Eindhoven, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een algehele her meting van Groot-Eindhoven. In nauwe samenwerking met de gemeente Eindhoven is onder Uw leiding dit geweldige werk omvattende ongeveer 100 nieuwe kadastrale plans tot stand gebracht. Het is niet verwonderlijk dat die arbeid ook in vakkringen 103

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 5