104 grote aandacht heeft getrokken en het is volkomen verantwoord hier van een levenswerk te spreken. Het was dan ook min of meer vanzelfsprekend dat gij kort na de voleindiging van dit werk i januari 1941 als deskundige bij uitstek op dit gebied werd betrokken bij de oprichting van de dienst voor buitengewoon landmeetkundig werk. Aanvankelijk was wijlen Prof. Tienstra leider van deze dienst en gij hoofd van het hoofdbureau, maar met ingang van 1 augustus 1942 heeft U de taak van Prof. Tienstra geheel overgenomen en deze toestand is tot nu toe behouden gebleven. Uit persoonlijke ervaring is mij be kend hoe dit onderdeel van de kadastrale dienst voor U een bijzon dere plaats heeft behouden en hoe het U aan het hart gaat dat de omstandigheden tot dusverre een versnelling van de hermetingen hebben verhinderd. Het is ik zei het reeds bij de arbeid in Eindhoven dat, met volledig behoud van Uw rustig optreden, een geheel andere zijde van Uw persoon naar voren is gekomen: uw grote gaven op organisatorisch en leidinggevend gebied. Algemener nog: hier werd openbaar de U eigen krachtige, dynamische impuls, die, op de grondslag van grote deskundigheid en bezonnen heid, voortdurend uit is op het realiseren van nieuwe mogelijk heden en nieuwe verbeteringen en het bewandelen van nieuwe wegen. Het is dan ook een wijs besluit geweest om U tegelijk met Uw opvolging van Prof. Tienstra, te benoemen tot inspecteur van de hypotheken en het kadaster. Zo was U geworden tot de centrale figuur in de kadastrale dienstgeroepen om, van dat punt uit, de dienst te leiden, te stimuleren en te moderniseren en ander zijds voor de belangen van het kadaster bij andere instanties op te komen, en wel in het bijzonder aan het Ministerie van Financiën Uw adviezen uit te brengen. Gij hebt dat gedaan eerst in Uw kwaliteit van inspecteur, later van directeur met grote des kundigheid, met grote liefde en met onverflauwde ijver. Ook per soonlijk kan ik het getuigen. Gij hebt niet lang gewacht met aan de slag te gaan. Een van de eerste zaken waarop U Uw aandacht richtte was hoe kon het anders het onderzoek naar de hermetingsurgentie. De resul taten van dit onderzoek, waarbij o.m. van elk der ca. 25.000 ka dastrale plans gegevens omtrent schaal, jaar van ontstaan, carto grafische toestand, aard van het desbetreffende gebied (landbouw grond, dorpskern, uitbreidingsplan) werd verkregen, zijn nog steeds van zeer grote waarde. Van Uw arbeid heeft U ook vele andere resultaten mogen zien. Ik noem er slechts enkele: 1. de letterlijke overschrijving van akten in de openbare registers werd door de indiening van afschriften van de over te schrijven akten vervangen, waardoor een aanzienlijke personeelsbesparing kon worden verkregen;

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 6