io5 2. een geheel nieuwe regeling van de scheepsboekhouding, welke nodig was door de invoering van het nieuwe binnenvaartrecht, kwam tot stand; 3. een regeling omtrent de appartementseigendom, waaraan U een groot aandeel heeft gehad, zag het licht 4. een zgn. filmplan is ingevoerd, waardoor verstrekking van goed kopere reprodukties van de kadastrale plans mogelijk werd; 5. de fotogrammetrie werd in toepassing gebracht voor hermetings- doeleindendaartoe werd een fotogrammetrische dienst ingesteld 6. de outillage van de dienst werd belangrijk verbeterd: ik denk aan het in ruimere mate dan voorheen verstrekken van reken machines, planimeters en theodolieten; 7. meer dienstauto's werden ingeschakeld, teneinde het aantal metingen te kunnen opvoeren; 8. ten behoeve van de kadastrale reproduktie-inrichting werd een lichtdrukuitrusting en een nieuwe cartografische camera aan geschaft 9. een nieuwe Instructie Kadaster is tot stand gekomen en een nieuwe handleiding voor de technische werkzaamheden van het kadaster is uitgegeven. Grote zorgen zijn U niet bespaard gebleven. Dit kan ook moeilijk, als men de enorme toeneming van de werkzaamheden na de laatste wereldoorlog in het oog vat en verder bedenkt dat de ruilverkave lingswerkzaamheden zijn verviervoudigd en de werkzaamheden van de bijhoudingsdienst zijn verdrievoudigd. De behoefte aan her meting en vernieuwing van het kadaster deed zich steeds sterker gevoelen. Dit alles maakte herori├źntering in de werkzaamheden en uitbreiding van personeel noodzakelijk, een uitbreiding die uiter aard aan het Ministerie met een kritisch oog werd bekeken. Uit deze laatste tijd dateert onze samenwerking. Ik hoop niet dat bij de herinnering daaraan voor U de kritische instelling van het Ministerie zal overheersen. Het moet in ieder geval voor U een voldoening zijn dat de laatste jaren een aantal maatregelen zijn getroffen, waardoor, naar mag worden vertrouwd, het tekort aan personeel bij het kadaster binnen enkele jaren zal kunnen worden opgeheven. Ik denk o.m. aan het verstrekken van studietoelagen aan geodetische studenten aan de T.H. en ten behoeve van de opbouw van een middelbaar technisch kader aan studenten aan de H.T.S. Ik wijs verder op de versnelde rekrutering van tekenaars door middel van opleiding aan het cen traal teken- en opleidingsbureau. Ik ben mij bewust, zeer geachte heer Stoorvogel, dat ik er slechts ten dele in ben geslaagd een overzicht en inzicht te geven, zo goed van Uw werkkring als van de wijze waarop gij Uw zware taak hebt vervuld. Gij, de deskundige, zult het, vertrouw ik, verontschul digen. Ik moet met name bekennen dat ik er bv. niet in ben ge slaagd een voldoende inzicht te verwerven in de arbeid, die gij vele

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 7