i8i Uie Mutationen werden an Hand der Akte gemacht. Neuvermessungen werden auch in Holland vorgenommen, be- sonders bei Güterzusammenlegungen. Aus meinem Exposé glaube ich schliessen zu können, dass die Kataster der Beneluxlander im wesentlichen übereinstimmen. Ein jedes hat wohl seine Besonderheiten und alle sind bestrebt nach einem Ziele dem ,,Grundbuch" hin zu arbeiten. Das Grund- buch besteht in Deutschland und in der Schweiz schon langst und wird in Frankreich in Balde eingeführt werden. Ich schliesse mit dem Wunsch, dass auch unsern Landern dieses Glück in nachster Zeit beschert werden wird und dass unsere Kataster in den nachsten Jahren weiter evoluieren und allen An- forderungen, die an ein neuzeitliches Kataster gestellt werden können, genügen und als beweiskraftig vom Gerichte anerkannt werden. Liiteratuuroverzicht Aimé de Leeuw. De agrarische ruilverkaveling. Middel om de bodemversnippering te verhelpen. XV 436 blz., 23.5 X x5 cm- De Sikkel N.V., Lamorinièrestraat 116, Antwerpen, 1957. Prijs 32.50. üe schrijver, landmeter-schatter van onroerende goederen, heeft met deze uitgebreide vergelijkende studie over de ruilverkaveling in Frankrijk, Nederland en België de graad behaald van doctor in de bestuurswetenschappen. Hij is er in geslaagd door bestudering van bijna alle litteratuur die er in de genoemde landen over dit onderwerp bestaat, een uitstekend overzicht te geven over de stand van zaken omstreeks 1957. Het valt te betreuren, dat de vele arbeid die de schrijvers van dit soort werken zich getroosten, dikwijls maar nauwelijks haar beloning vindt in de publikatie, omdat op het moment van publi ceren verschillende onderdelen reeds weer door de feiten zijn achterhaald. Wij denken hierbij o.a. aan het steeds wisselend subsidiebeleid hier te lande en aan de daarmede nauw verband houdende opvattingen ten aanzien van produktieverhoging, kavelinrichting, ontginning enz. Dientengevolge zijn verschillende uitspraken van De Leeuw bijv. over boerderijbouw (par. 589), over produktieverhoging als één van de voornaamste doelstellingen van de ruilverkaveling (par. 591), over ontginning en herontginning (par. 607), voor ons land niet meer van toepassing. Maar dit neemt niet weg, dat we hier te doen hebben met een voortreffelijk werk, Het zal de lezer zijn opgevallen, dat op enkele punten betreffende de geschiedenis en de kadastrale administratie van Nederland de feiten door de schrijver niet geheel juist zijn weergegeven. Hierbij moet wel worden bedacht, dat het voor een buitenlander uiterst moeilijk is een overzicht over een vreemde administratie te geven, waarbij nog komt dat bepaalde recente ontwikkelingen de heer Eijschen nog nauwelijks bekend kunnen zijn. Red.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 83