i83 de Ruil ver kavelings wet 1954, maar de bedoeling is toch dat slechts de agrarische waarde ter beschikking blijft van de gezamenlijke eigenaren, terwijl de meerwaarde tengevolge van andere dan agra rische factoren (bouwterreinwaarde) ten goede komt aan de eige naren die hun percelen moeten afstaan aan het openbare lichaam. Teneinde niet de indruk te wekken, dat de grondaankoop van de S.B.L. uitsluitend dient voor krotopruiming, zou het beter zijn geweest in de laatste zin op blz. 153 het woordje ,,ook" toe te voegen. Op blz. 288 zegt de schrijver, dat een ruilverkaveling in Nederland ongeveer 1250.per ha kost. Dat is verleden tijd. Zonder de administratieve kosten, die ongetwijfeld de laatste jaren een respec tabele hoogte hebben bereikt, bedragen de kosten thans gemiddeld het dubbele per ha. Op blz. 310 lezen we, dat bezwaren tegen de ruilverkavelingsrente kunnen worden ingediend bij de Ged. Staten. Dit is niet juist, daar dit soort bezwaren immers moet worden afgedaan bij de lijst van geldelijke regelingen. Helaas lezen we ook bij deze schrijver, dat het trage afwerkings tempo zowel in Nederland als in Frankrijk vooral te wijten is aan personeelstekort, hoofdzakelijk landmeters (blz. 345 en 346). Tot deze uitspraak komt de schrijver o.a. door minder juiste voor lichting van de zijde van het kadaster zelf. Zo haalt hij een gedeelte aan uit een artikel van de heer Teeling, die in het „Orgaan van de Vereniging voor Technisch Ambtenaren van het Kadaster" van mei 1957 schrijft: „Wie vandaag op een stemmingsvergadering vóór een ruilverkaveling stemt, heeft kans, dat hij in 1970 de eerste werkzaamheden voor de grondomlegging een aanvang ziet nemen". Hoe de heer Teeling tot deze uitspraak komt is mij een raadsel, daar toch tot nu toe de toestand zo is, dat alle objecten waarvoor tot ruilverkaveling wordt besloten, onder handen worden genomen nadat de Plaatselijke Commissie door de Gedeputeerde Staten is benoemd (dit is ongeveer een half jaar na de stemming). Aan welke andere oorzaken in de toekomst het te trage afwer kingstempo nog meer te wijten zullen zijn, kan voorlopig buiten beschouwing blijven; thans kunnen als oorzaken o.a. worden genoemd het perfectionisme bij de uitvoering, de eindeloze discus sies met tal van organen, het langdurig uitblijven van dringend noodzakelijke beslissingen, het steeds weer veranderen van gemaakte plannen. A. Govers W.P.N.R. nrs. 4521, 4527, 4528. De hypotheekbewaarder Mr. D. P. A. Nakken heeft in W.P.N.R. enige hoofdartikelen gepubliceerd, die de boekhouding op de grond tot onderwerp hebben. In W.P.N.R. 4321 behandelt hij een aantal vragen die betrekking hebben op „overschrijvingen en overboekingen". Welke stukken kunnen worden overgeschreven in de openbare registers en is de

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 85