i85 verwerkt. Evenals het vorige artikel is dit lectuur die iedere landmeter behoort te hebben gelezen. Wel zal hij misschien de verzuchting slaken: kan bij de behandeling dezer zuiver juridische problemen aan de niet-jurist niet wat meer houvast worden gegeven W. v. R. VERSCHILLENDE ONDERWERPEN Kort verslag van de Algemene vergadering en van de herdenking van het 25-jarig bestaan van de Vereniging van Civiel-landmeters en Geodetisch-ingenieurs De Vereniging van Civiel-landmeters en Geodetisch-ingenieurs heeft op 22 maart 1958 in restaurant Royal te Arnhem met het houden van een feestelijke Algemene vergadering haar 25-jarig bestaan herdacht. In de morgenuren was voor de dames een excursie naar het Provinciehuis in Arnhem georganiseerd. Van de tijdelijke afwezig heid van de dames werd door het bestuur gebruik gemaakt om in deze uren het zakelijke gedeelte van de dag, de Algemene vergade ring, af te werken. De vergadering werd geopend met een rede van de voorzitter van de vereniging, Ir. A. Scheffer. Spreker bracht de vergadering in herinnering, in welke moeilijke omstandigheden een aantal jonge landmeters in de jaren dertig was komen te verkeren, nadat was gebleken, dat het kadaster niet langer in staat was de in Wageningen afgestudeerde landmeters te plaatsen. Voor de betrokkenen ontstond de behoefte gezamenlijk de be langen te verdedigen en uit te zien naar nieuwe mogelijkheden. Op 19 maart 1933 werd in een vergadering in restaurant Royal te Arnhem, dezelfde plaats waar nu de viering van het 25-jarig bestaan plaats vond, tot oprichting van de vereniging besloten. Spreker herinnerde de vergadering aan de steun, die de vereniging in de eerste, moeilijke, jaren van een aantal met name genoemde mensen heeft mogen ontvangen. Hij deelde mede, dat namens de vereniging in dankbare herinnering aan een van hen, Prof. Tienstra, de voorafgaande dag een bloemstuk bij diens borstbeeld in het Geodesiegebouw was geplaatst. Na nog enkele bijzonderheden uit de eerste jaren van de vereni ging te hebben gereleveerd en na de taken te hebben omschreven die de vereniging in de toekomst te wachten staan, werd tot afwerking van de agenda overgegaan. Na de gemeenschappelijke lunch werd een aanvang gemaakt met het feestelijke gedeelte van het programma. Eerst werden enkele

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 87