Herdenking van het 25-jarig bestaan van de Vereniging van Civiel-landmeters en Geodetisch-ingenieurs 186 films en een aantal lantaarnplaatjes vertoond, die opgenomen waren door in het buitenland werkende leden van de vereniging; vervolgens sprak Prof. Kruidhof een feestrede uit. De tekst van deze rede is aansluitend in deze aflevering opgenomen. Ook voor de hierna volgende aanbieding van de lustrumpublikatie verwijs ik U naar de in deze aflevering geplaatste recensie van dit jubi leumgeschenk, de kalender. Tijdens de hierna volgende receptie werden leden, genodigden en andere belangstellenden in de gelegenheid gesteld het bestuur gelukwensen aan te bieden. Het slot van de dag verenigde genodigden, leden en bestuur aan een diner. Tijdens dit diner werden door de afgevaardigden van de zusterverenigingen vele vriendelijke woorden aan de 25-jarige gewijd. Aan het eind van de avond beantwoordde de voorzitter deze sprekers. Het bestuur van de vereniging van Civiel-landmeters en Geode- tisch-ingenieurs is er zich van bewust, dat het feit dat deze dag een zo geslaagd verloop heeft gehad, voor een zeer groot deel is te danken aan het vele werk dat door de lustrumcommissie en de lustrumboekcommissie werd verricht. P. J. Bakker Prof. A. KRUIDHOF, hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen Feestrede, uitgesproken tijdens de herdenkings-bijeenkomst van de Vereni ging voor Civiel-landmeters en Geodetisch-ingenieurs, op 22 maart 1958 in restaurant Royal" te Arnhem. Het is al weer enkele maanden geleden dat de heer Van Wely mij vroeg op Uw vijfde lustrum tijdens de lunch een verhaaltje te houden. Ik vroeg hem wanneer dat zijn zou en toen bleek dat het in maart was en daar maart toen nog ver in het verschiet lag, heb ik toegezegd. Het is nog maar heel kort geleden dat de heer Timmerman mij een briefje stuurde met dank voor mijn bereidwilligheid. Tevens werd het middagprogramma ingesloten. De lunch was daarop niet meer te ontdekken. In plaats daarvan werd het een hele middag maaltijd, met film, een feestrede en jubileumgeschenk op het menu en gelukkig ook nog iets wat werkelijk verteerbaar zal zijn: het diner. Nu voel ik me als feestredenaar in het algemeen en in het bijzonder voor Uw vereniging in verschillende opzichten niet op mijn plaats. Aan het eind van deze rede zult U een aantal van mijn gebreken in dit opzicht ontdekt hebben en daarover hoef ik U dus zelf niet

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 88