jaren als voorzitter of lid van tal van commissies hebt verricht. Ik maak een uitzondering voor de Efficiency Commissie Kadaster en voor de Reorganisatiecommissie registratie- en hypotheek kantoren, waarvan ik de grote betekenis duidelijk voor mij zie. Maar overigens moet ik volstaan met het noemen van een aantal van de vele commissies, waarvan gij hebt deel uitgemaakt, t.w. de Rijkscommissie voor Geodesie, de Centrale Cultuurtechnische Commissie, de commissie van Toezicht Herverkaveling Zeeland, de sub-commissie B7-C inzake Normalisatie, de commissie voor de Wetenschappelijke Atlas Nederland, de commissie van de Broederschap der Notarissen inzake mechani sche reproduktie en tenslotte de sub-commissie Landmeetkunde M.T.O. Ik weet dat U, bij de beslommeringen van alle dag, het zicht en de belangstelling op de problemen van meer algemene aard be houden heeft. Met name heeft U bezig gehouden de vraag naar de algemene functie die het kadaster in een hoog ontwikkeld land als het onze heeft. Uitvoerig hebben wij daarover van gedachten ge wisseld bij de voorbereiding van de instelling van de Staatscommis sie. Ik weet dat het U een grote voldoening is geweest dat deze belangrijke Staatscommissie is ingesteld en dat aldus ook de tot standkoming van een algemene kadasterwet in het verschiet is gekomen. Ik acht het van grote waarde voor die Commissie, dat gij ook na Uw aftreden als Directeur van het kadaster en de hypo theken het lidmaatschap van die Commissie zult blijven vervullen. Uw grote deskundigheid en veelzijdige ervaring zullen daar van groot nut zijn. Belangrijke Koninklijke onderscheidingen zijn U ten deel ge vallen. In 1946 zijt gij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje- Nassau en in 1951 hebt gij het ridderkruis verworven van de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hare Majesteit de Koningin heeft aldus Uw grote verdiensten erkend en Zij heeft U bij Uw eervol ontslag Haar dank betuigd voor de belangrijke diensten, die U aan het land heeft bewezen. Onder die omstandigheden rust op mij nog slechts de taak te getuigen van de gevoelens van grote waardering die ook aan het Ministerie van Financiën voor U bestaan en van het verlies dat het Ministerie van Financiën en de dienst van het kadaster bij Uw vertrek lijdt, en U ten slotte dank te zeggen voor de stijlvolle en prettige wijze waarop U daar met ons heeft gearbeid. Ik spreek tenslotte de hoop uit dat U, met Uw familie, nog vele jaren in gezondheid zult kunnen doorbrengen. io6

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 8