i88 leven gewoonlijk gaat, uit nood worden nieuwe krachten geboren. Bij de pakken neerzitten had geen zin en lag ook niet in de aard van hen die gedupeerd waren. Er werd omgezien naar wat nu gedaan kon worden en daarbij hadden zij het grote voorrecht dat zij raad konden ontvangen van een man met grote intelligentie en een warm hart voor studenten en afgestudeerden, wij herinneren ons hem met eerbied en dankbaarheid: Professor Tienstra. Er werd naar omgezien welk werk buiten het Kadaster gedaan zou kunnen worden en dat was, als men er over na ging denken, heel wat. Het maken van wegenleggers, het helpen bij het opmaken van uitbreidingsplannen, metingen voor splitsing van percelen. Het zal U nu wel wat simpel voorkomen, maar men klampte er zich om te beginnen aan vast. In vele landen toch had de particuliere landmeter een belangrijke plaats in het maatschappelijk leven. De gemeente, het waterschap, de provincie en de Waterstaat zouden er zeer bij gebaat zijn als zij hun meetwerk aan echte land meters toevertrouwden. Het zou nog enige tijd duren voordat zij daarvan overtuigd waren, maar de propagandisten stonden klaar on hen daarbij te helpen. De Rijkswaterstaat had het belang van een eigen meetdienst op hoog peil reeds ingezien en deze gesticht. Het was de heer Scheffer die in februari 1933 aan de heer Tienstra vroeg of het niet raadzaam was de lotgenoten tezamen te brengen. Het antwoord luidde als volgt: „Het lijkt me buitengewoon toe te juichen, wanneer U Uw lotgenoten tot een soort bondje kon organiseren, om gezamenlijk een actie te beginnen". De 16 lotgenoten werden door de heer Scheffer verzocht op 19 maart in Arnhem bijeen te komen. Het P.S. van de oproep was wel tekenend voor de welstand van de heer Scheffer in die dagen: „Het zal zeer op prijs worden gesteld, voor antwoord, bij Uw schrijven porti in te sluiten". Op 19 maart 1933 kwamen de lotgenoten in restaurant Royal te Arnhem bijeen en richtten de „Vereniging voor Civiel-landmeters" op. Deze datum viel vanzelfsprekend op een zondag, want door de week hadden de civiel-landmeters geen tijd. Maar toch kon men op een zondag geen vereniging stichten en daarom is Uw vereniging officieel op 20 maart gesticht. Het eerste bestuur bestond uit de heren Scheffer, Van der Molen en Ilmer. Het is wel merkwaar dig die naam Scheffer, heeft dit misschien iets met „schepper" te maken In elk geval is hij zijn schepping trouw gebleven, want nü, na 25 jaar, is hij het weer die hier de scepter zwaait. Ik was van plan U slechts enkele momentopnamen uit de geschiedenis van Uw vereniging te vertonen. Maar nu ik in het zojuist verschenen Huishoudelijk Orgaan het geestige stukje lees waarmee Uw secretaris zich van zijn taak afmaakt en verwacht dat ik het relaas der feiten, dat hij mij toezond, in de stijl van ,,'t Was me het jaartje wel" aan U zal voordragen, nu zal ik toch wel iets meer moeten zeggen. U moet het me echter vergeven dat

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 90