243 Indication de la littérature importante A. Le Cadastre C. Asser: Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Zakenrecht, bewerkt door Prof. Mr. J. H. Beekhuis. Algemeen deel. W. Baarda: Theorie en praktijk. T. v. K. en L. 1955, blz. 234. C. A. Berg: Formeel grensrecht. Congrespublikatie N.L.F., juni 1954, blz. 33- H. L. van Gent: Iets over de reproduktie-inrichting van het kadaster. Jubileumorgaan der Vereniging van Technische Ambtenaren, nov. 1957, blz. 227. H. C. HartmanHet kadaster en de moderne reprografie. T. v. K. en L. 1953, blz. 29. C. G. van Huls: Hermeting en delimitatie. Congrespublikatie N.L.F., juni 1954, blz. 43. J. H. Jonas: Moet bij een hermeting al dan niet worden gedelimiteerd Congrespublikatie N.L.F., juni 1954, bl. 54. J. F. Jongedijk: De kadastrale grens en de rechtszekerheid. Congrespubli katie N.L.F., juni 1954, blz. 4. J. F. Jongedijk: Hermeting. Congrespublikatie N.L.F., juni 1954, blz. 33. W. Joosten: De groei en de betekenis van de kadastrale aanduiding in de loop der jaren. T. v. K. en L. 1954, blz. 285. C. J. KluversMoet bij hermeting al dan niet worden gedelimiteerd Congres publikatie N.L.F., juni 1954, blz. 6r. S. M. Meelker: De landmeetkunde bij het kadaster en haar maatschappelijke betekenis. T. v. K. en L. 1957, blz. 200. C. H. F. Polak: Grensrecht. T. v. K. en L. 1954, blz. 265. W. van Riessen: Kadaster. Nederlandse Uitgeversmaatschappij N.V., Leiden. W. van Riessen: Eigendom van appartementen. Nederlandse Uitgevers maatschappij N.V., Leiden. W. van Riessen: Het kadaster en de fotogrammetrie. T. v. K. en L. 1954, blz. 301. R. Roelofs: De nieuwe handleiding voor de technische werkzaamheden van het kadaster. T. v. K. en L. 1956, blz. 370. W. SchermerhornWenselijkheden en mogelijkheden aangaande de toe passing van de fotogrammetrie ten behoeve van het Nederlandse ka daster. T. v. K. en L. 1954, blz. 71. W. F. Stoorvogel: Toepassing van fotogrammetrie bij het kadaster. T. v. K. en L. 1956, blz. 109. G. F. Witt: Fotogrammetrie en Kadaster. T. v. K. en L. 1954, blz. 53. J. M. C. Witvliet: Het kadaster ten opzichte van het administratief recht. T. v. K. en L. 1954, blz. 293. Algemene instructie regelende de dienst van het Kadaster. Uitgegeven door het Ministerie van Financiën 1957. Handleiding voor de technische werkzaamheden van het Kadaster. Uit gegeven vanwege het Ministerie van Financiën 1956. Rapport over de personeelsformatie van de landmeetkundige dienst van het kadaster. T. v. K. en L. 1953, blz. 57. B. Le remembrement rural L. H. Bouwman: Ruilverkaveling (Remembrement rural). Zwolle, 1958. 138 blz. A. Govers: De ruilverkavelingswet 1954 i'i de praktijk (La loi de 1954 relative au remembrement rural en pratique). Leiden, 1955. 116 blz. F. Hellinga: De wisselwerking tussen cultuurtechniek en ruilverkaveling J) T. v. K. en L. Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde. Landb. tijdschr. Landbouwkundig tijdschrift. N.L.F. Nederlandse Landmeetkundige Federatie.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 45