203 deel zich enorm uitgebreidde belangstelling voor de ruilverkaveling van de landbouwende bevolking in Nederland is zeer groot. Bij vele ruilver kavelingen en ook bij hermetingen wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van de fotogrammetrie. De K.L.M. vervaardigt hiervoor de opnamen; voor de uitwerking is een apart kadastraal bureau ingesteld in Den Haag. Een centrale reproduktie-afdeling ter vervaardiging van filmplans en voor het leveren van foto's en lichtdrukken van kadastrale kaarten is ver bonden aan het Kadasterbureau te Amsterdam. Bij het Kadaster werken ongeveer 200 man hoger personeel (landmeters en geodetisch-ingenieurs) en voorts ongeveer 600 middelbare en lagere landmeetkundigen en tekenaars. De Meetkundige dienst van de Rijkswaterstaat omvat ongeveer 260 landmeetkundigen en cartografen, c.q. tekenaars onder leiding van een staf bestaande uit 7 ingenieurs en 2 academisch gevormde landmeters. De voornaamste taak van deze dienst bestaat in het vervaardigen van kaarten op grote schaal (meestal 1rooo) als basis voor de uitvoering van technische werken (wegen, dijken, kanalen, bruggen, stuwen, tunnels enz.). Ook verzorgt de dienst de primaire waterpassing van het land en de ver dichting daarvan met peilmerken van secundaire en lagere orde. Voorts is hij belast met het samenstellen en uitgeven van rivierkaarten op schaal 10.000. Voor zover en dit is veelal het geval, de uitvoering van technische werken gepaard gaat met wijzigingen in de eigendomstoestand van de bodem, wordt nauw samengewerkt met het Kadaster op basis van een wel omschre ven „Regeling van samenwerking". Sedert de oprichting in 1931 wordt behalve van het z.g. klassieke instru mentarium ook gebruik gemaakt van fotogrammetrische methoden en instrumenten. Op laatst genoemd gebied bestaat een nauwe samenwerking tussen de Meetkundige dienst enerzijds en het Kadaster, de Topografische dienst, de K.L.M. Aerocarto n.v. en de Topografische afdeling van de B.P.M. anderzijds. Vooral voor de B.P.M. zijn en worden velerlei topografische kaarteringen van buitenlandse gebieden uitgevoerd. De Topografische dienst ressorteert onder het Ministerie van Oorlog. Bij deze dienst worden topografische kaarten vervaardigd op de schalen 125.000, 150.000, 1100.000 en kleinere schalen, alsmede topografisch- technische kaarten op schaal 110.000. De kaarten worden uitgegeven in chromo-, zwart-rood, zwart- en of grijsdruk. Maakte men vroeger gebruik van de kadastrale kaarten, tegenwoordig is het werk volledig op de foto grammetrie afgestemd. Een speciale afdeling verzorgt de oppervlakte bepaling van Nederland. Ten behoeve van het Bureau „Rijksdienst van het Nationale Plan" en de gemeenten wordt de grondgebruikskaart samengesteld. Bovendien verricht de dienst allerlei opdrachten van derden. De topografische kaarten zijn gebaseerd op het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting, zodat op eenvoudige wijze wederom gegevens met het Kadaster en andere diensten kunnen worden uitgewisseld. De Nederlandse Heide Maatschappij is een instituut ten algemenen nutte, dat ook werkzaamheden voor ontginningen en grondverbeteringen voorbe reidt en uitvoert. Dochterondernemingen hiervan treden in het buitenland op als consulenten voor cultuurtechnisch werk, en in sommige andere landen als aannemers. De maatschappij heeft, evenals de Gront-Maatschappij, een eigen landmeetkundige afdeling, die in Nederland dikwijls met het Kadaster ten nauwste samenwerkt. Alle luchtfotogrammetrische opnamen voor kaarteringsdoeleinden worden in Nederland vervaardigd door de Opnamedienst van de K.L.M. Aerocarto n.v. Het Cartografische Bedrijf van deze maatschappij voert in opdracht luchtkaarteringswerkzaamheden op de meest uiteenlopende schalen uit en verricht daarmede samenhangende landmeetkundige werkzaamheden zowel in binnen- als buitenland. Het particuliere Bureau-Van Steenis voert landmeetkundige werkzaam heden uit ter voorbereiding van technische werken van uiteenlopende aard,

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 5