In memoriam J. F. Jongedijk 8 december 1893-4 juli 1958 Johannes Folkert Jongedijk werd geboren te Oldeboorn in Friesland en bracht zijn jeugd grotendeels door in Bakkeveen. Hij bezocht de kweekschool voor onderwijzers te Groningen van 1908 tot 1912 en was onder wijzer van 1 juni 1912 tot 1 no vember 1912. Op 16 oktober 1913 werd hij aangesteld tot adspirant-land- meter met standplaatsen Gronin gen (tot 1 oktober 1915), Rotter dam (tot 1 augustus 1916) en Zeist (tot 1 december 1917). Toen volgde zijn benoeming tot landmeter van het kadaster te Almelo, welke standplaats hij steeds trouw zou blijven. Hij doorliep hier alle rangen, vervulde vanaf 1 december 1942 de functie van hoofd van het Bureau van de Landmeetkundige dienst en werd op 5 juli 1956 m.i.v. 1 juli 1955 benoemd tot hoofd landmeter-A. Op 29 april 1957 viel hem een hoge onderscheiding ten deel en werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Tragisch is zijn vrij plotseling heengaan op 4 juli 1958, op 64- jarige leeftijd, een half jaar vóór zijn zo welverdiende rust. Figuren als Jongedijk, zij zijn zeldzaam in het dienstvak en in de wereld. Ik beschouw het als een voorrecht op deze plaats te zijner nage dachtenis deze zinnen te mogen neerschrijven, omdat ik in de gelegenheid ben geweest gedurende 27 jaar mét hem en onder zijn leiding aan hetzelfde bureau te werken. Begaafd met een helder inzicht en een vlot verstand, verrichtte Jongedijk zijn werkzaamheden met de inzet van zijn gehele per soon. Hij bezat daarbij een benijdenswaardige werkkracht en zijn produktiviteit was bijzonder groot. De archieven van de landmeetkundige dienst te Almelo zullen de blijvende getuigen zijn van het vele en goede werk door hem verricht. Uiterlijk een rustige en bescheiden figuur stelde hij zich niet op een voetstuk, maar ging kameraadschappelijk met zijn onderge schikten om. Hij was te allen tijde bereid met hen hun moeilijk heden te bespreken en die gezamenlijk op te lossen. Hij hield niet van een straffe leiding en van veel voorschriften. Toch wist hij bij alle wisselingen van personeel, bij alle wisselingen in de samen stelling van personeel, die vooral in de laatste jaren zo veelvuldig 273

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 75