274 plaats vonden, op zijn bureau steeds opnieuw een homogeniteit te bereiken, waarin het prettig was te werken en waarin iedere ambte naar zijn juiste plaats kreeg en zich ten volle kon ontplooien. Zelf hardwerkend, recht door zee, bezat hij een groot vertrouwen in de mensen en door zijn beminnelijke persoonlijkheid, zijn voorbeeld en zijn geloof in het goede, stimuleerde, inspireerde hij alle onder hem werkende ambtenaren. Menig jong ambtenaar is door Jongedijk op de juiste plaats terechtgekomen Jongedijk bezat een brede belangstelling voor kadastrale vraag stukken. Zijn streven naar verbeteringen van werkmethoden en van ambtenaarsverhoudingen deden hem ook buiten zijn bureau een grote bekendheid verwerven. Hij was gematigd in zijn oordeel; alleen waar hij onrecht vermoedde, kwam hij daartegen in opstand en kon fel getuigen. Verschillende artikelen, veelal over vakproblemen, verschenen van zijn hand. Ik noem daarvan, gepubliceerd in dit Tijdschrift: „Vijftig jaar K. en L." (1934, blz. 141), „Repressief toezicht op cul tuurgrenzen" (1936, blz. 149), „Hermeting en redres" (1949, blz. 190), „Een interessante strafzaak" (1952, blz. 72), „Hermeting" (1953, blz. 343). Verder zijn rapport voor het 3e congres van de N.L.F. in 1939 „Grensonderzoek voor overdracht" en tenslotte de publikaties in het Orgaan van Kad. en Landmeetk.: „Taak en Organisatie van het Kadaster" (H.O. nr. 101, nov. 1945) en „Pro motiekans voor meetarbeiders" (H.O. nr. 14, sept. 1952). In het verenigingsleven trad Jongedijk al spoedig op de voor grond. Van 1931 tot 1936 was hij secretaris van de Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde, waarbij hij zich zeer verdienstelijk maakte door de ordening van het archief. Dat men vertrouwen stelde in zijn beleid en hem node miste, bleek reeds in 1937, toen hij opnieuw tot een bestuursfunctie werd geroepen en op voor treffelijke wijze het penningmeesterschap waarnam tot 1947, met een onderbreking gedurende drie oorlogsjaren. Nadien vervulde hij nog verscheidene jaren het voorzitterschap van de afdeling Deventer van de Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde, tot hij om gezondheidsredenen gedwongen werd deze functie neer te leggen. Ook in zijn woonplaats was Jongedijk een geziene figuur. Zijn belangstelling beperkte zich niet tot het kadaster alleen. Hij was één van de oprichters van de Volksuniversiteit te Almelo en jaren lang secretaris-penningmeester van die instelling. Voorts was hij geruime tijd lid en secretaris van de Commissie van toezicht op het M.O. en het College van curatoren van het Erasmus-lyceum. Ongetwijfeld geeft deze opsomming van zijn activiteiten in en buiten de kadastrale wereld nog een onvolledig beeld van de enorme hoeveelheid werk, die Jongedijk heeft verzet. Dat zijn gezondheid hierdoor geleden heeft, valt niet te loochenen en hoewel hem de laatste jaren meermalen op medisch advies een rustkuur werd voorgeschreven, verzette hij zich met alle kracht

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 76