Berichten 276 Kadaster en Hypotheken Overleden te Almelo op 4 juli 1958 op de leeftijd van 64 jaar de hoofd landmeter-A J. F. Jongedijk. Eervol ontslagen m.i.v. r-6-1958 de directeur W. F. Stoorvogel, hoofd van de directie Kadaster en Hypotheken van het Ministerie van Financiën, met dankbetuiging voor de belangrijke diensten aan den lande bewezen; m.i.v. i-ri-t958 de bewaarder Mr. O. R. E. Brunner te Zwolle. Benoemd m.i.v. 1-6-1958 tot directeur, hoofd van de directie Kadaster en Hypotheken van het Ministerie van Financiën, de hoofdlandmeter-A Mr. ir. S. M. Meelker te 's-Gravenhage dir.; m.i.v. 1-7-1958 tot hoofd landmeter-A de hoofdlandmeter Ir. H. van den Berg te 's-Gravenhage; m.i.v. r-5-r958 tot hoofdlandmeter de landmeters ie klasse Ir. A.J.Wytema te Nijmegen, Ir. W. J. J. van Lent te Zierikzee rvk., C. F. G. W. Lorenz te Nijmegen en K. B. Huizinga te Assen. Belast met de leiding van de Bijhoudingsdienst der Rijksdriehoeksmeting en tijdelijk belast met de leiding van de Dienst voor buitengewoon land meetkundig werk de directeur Mr. ir. S. M. Meelker. Aangewezen als hoofd van bureau te Amersfoort m.i.v. 1-5^958 de hoofd landmeter H. E. J. Biekart; als hoofd van bureau te 's-Gravenhage m.i.v. i-7-r958 de hoofdlandmeter-A Ir. H. van den Berg. Verplaatst m.i.v. 1-7-1958 de landmeter Ir. Th. Hemmes van Arnhem naar Breda. Benoemd bij K.B. van 23 april 1958, nr. 52 m.i.v. 1-5-1958 tot reserve luitenant kolonel bij het wapen der infanterie de hoofdlandmeter G. J. Docters van Leeuwen. Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde Het bestuur van de vereniging is thans als volgt samengesteld: Ir. W. J. J. van Lent (voorzitter), B 70 b, Noordgouwe, tel. 01110-2984; Ir. H. van den Berg (secretaris), Tesselschadestraat 5, Zwolle, tel. 05200-3395; J. R. P. Bakker (penningmeester), Joh. Poststraat 4r, Hoorn, postrekening nr. 269709 t.n.v. de penningmeester van de Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde te Hoorn; Ir. A. J. Wytema (lid), Velperweg 31 a, Arnhem, tel. 08300-20482. Nederlandse Landmeetkundige Federatie Op grond van de gehouden examens is het diploma landmeettechnicus uitgereikt aan: J. Buis, P. C. Godfroid, H. de Jong, J. de Jong, H. C. van der Schaal, A. J.Steenhuis,J.A. Ver wayen en Fr. Zieren; het diploma landmeetkundig rekenaar aan: D. de Jong, A. J. Maas en P. J. M. Mosch het diploma landmeetkundig tekenaar aanJ. D. Branger, L. J. Erwich, S. C. Hoos en H. J. Vrielink. 's-Gravenhage, 22 juli 1958. H. L. v. G.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 78