287 zowel schietloodafwijkingen als zwaartekrachtsanomalieën, één zelfde oorzaak hebben, namelijk de onregelmatige verdeling van de aardmassa's, moet tussen beidé een betrekking bestaan. In 1928 heeft Vening Meinesz formules ontwikkeld om op directe wijze de schietloodafwijkingen in breedte en in lengte te berekenen. Hij gaat daarbij uit van de vergelijking van Stokes voor de afstand tussen geoïde en ellipsoïde, die hij naar X- en Y-richting differentieert. Uit deze formules blijkt, dat de invloed van de naburige zwaarte krachtsanomalieën omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de afstand tot het beschouwde punt, dit in tegenstelling tot de invloed van de anomalieën op de afstand tussen geoïde en ellipsoïde, die omgekeerd evenredig is met de afstand zelf. Door deze kwadra tisch afnemende invloed kan, zodra men een behoorlijk zwaarte- krachtsveld rondom een punt heeft, bijv. met-een straal van enkele honderden kilometers, een vrij betrouwbare berekening voor de schietloodafwijkingen van dat punt worden gemaakt. Het voor deel van deze methode boven het geodetisch-astronomisch nivelle- ment is, dat men haar, gegeven dat de anomalieën bekend zijn, overal ter wereld kan toepassen, zowel te land als ter zee, en aldus ook ter zee een inzicht krijgen van de afwijkingen van de geoïde ten opzichte van de ellipsoïde. Maar bovendien is de ligging van de ellipsoïde steeds dezelfde. Zij is immers de normaalellipsoïde, die nagenoeg samenvalt met de normaalsferoïde, het potentiaaltheore- tisch model van Stokes, dat met zijn zwaartepunt samenvalt met het zwaartepunt van de aarde. Door nu astronomische waarnemingen met de op deze wijze ge vonden schietloodafwijkingen te corrigeren, verkrijgt men de onder linge ligging der punten in coördinaten van één uniform coördinaten systeem op deze normaalellipsoïde, dat geldt voor de gehele aarde. Een typisch voorbeeld van de berekening van deze grootheden ter zee, is dat hetwelk Dr. de Vos van Steenwij k gedurende zijn onderduikperiode in de tweede wereldoorlog berekende van Oost- Indonesië, gebaseerd op de vele zwaartekrachtswaarnemingen die door Vening Meinesz aldaar werden verricht. Hoe groot de onregelmatigheden van de geoïde daar zijn, moge blijken uit de grote waarden voor de afstand tussen geoïde en ellipsoïde, namelijk van 1 tot +30 m en uit de grote waarden voor de schietlood afwijkingen namelijk tot 40". Ook het nabijgelegen Nieuw-Guinea, waar thans nog niet voldoende zwaartekrachtswaarnemingen voor dergelijke berekeningen beschikbaar zijn, zal waarschijnlijk grote schietloodafwijkingen vertonen, zoals blijkt uit een onderzoek van Verstelle, die zowel met behulp van Decca-zenders als van astrono mische waarnemingen de plaats van enkele punten in de omgeving van Merauke bepaalde en daarbij grote tegenstrijdigheden vond. In Nederland is de berekening van deze grootheden nog niet op systematische wijze aangevat. Thans, nu sinds kort de Noordzee gravimetrisch is opgenomen, kan hiermede een aanvang worden gemaakt. Van enkele stations zijn voorlopige schietloodafwijkingen

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 13