bijwonen. Ik dank U voor de vriendelijke wijze waarop U mij daar tegemoet zijt getreden. Zij geeït mij het vertrouwen, dat ik in de toekomst op Uw steun mag rekenen. Tot mijn grote spijt kan Professor Vening Meinesz, wegens zijn verblijf in de Verenigde Staten, hedenmiddag hier niet aan wezig zijn. Gaarne wil ik hem van deze plaats danken voor het vele dat ik van hem heb mogen leren, maar bovendien en niet in de laatste plaats, voor de vriendschap die hij mij heeft willen geven. Met schroom treed ik hier thans in zijn plaats aan deze Hogeschool om een gedeelte van zijn omvangrijke taak over te nemen. Zijn lichtend voorbeeld zal ik slechts van verre kunnen volgen. Hooggeleerde Roelofs, Het is nu ruim 10 jaren geleden, dat U mij verzocht astrono mische metingen te verrichten in het raam van Uw onderzoekingen betreffende het Nederlandse primaire driehoeksnet. Door de nauwe samenwerking die toen tussen U en mij is ontstaan, heb ik veel van U mogen leren en ik bewaar de prettigste herinneringen aan die tijd. Hoewel de zwaartekracht mij sindsdien weer uit deze hogere sferen tot op en soms tot onder de geoïde heeft getrokken, heb ik toch, in het bijzonder gedurende de laatste zes jaren menig maal bij U om raad aangeklopt en nimmer tevergeefs. Ik dank U daarvoor en ik stel het op hoge prijs in mijn nieuwe ambt met U de samenwerking aan de opleiding van geodetisch-ingenieurs te mogen voortzetten. Hooggeleerde Baar da, De resultaten van geodetische berekeningen zijn des te waarde voller, naarmate ze gepaard gaan met een betere schatting van de nauwkeurigheid. Dat de waarnemingsrekening, zoals die door ons beider leermeester Tienstra is ontwikkeld en door U verder uitgebouwd, hierbij onmisbaar is, behoeft geen betoog. Gaarne zal ik in de toekomst bij U aankloppen om vragen over de toepassing van de waarnemingsrekening in de fysische geodesie en de gravi- metrie te bespreken. De wijze waarop U mij in de laatste jaren zijt tegemoet gekomen, geeft mij het vertrouwen, dat ik op Uw volle medewerking mag rekenen. Hooggeachte Haasbroek, „Beter een goede buur dan een verre vriend". De waarheid van dit spreekwoord heb ik gedurende de laatste zes jaren in het Geodesiegebouw, met U als buur in de aangrenzende kamer, mogen ondervinden. Ik heb gedurende die tijd leren begrijpen, welk een omvangrijke taak door U wordt verricht tot heil van de toekomstige geodetisch-ingenieurs. Ik hoop, dat de goede samenwerking die in deze jaren tussen ons is gegroeid, ook in de toekomst moge worden bestendigd. 291

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 17