RECHT EN ADMINISTRATIE Schatting en kostenomslag bij ruilverkaveling 292 Dames en heren, werkzaam in het Laboratorium voor Geodesie, Gedurende de afgelopen jaren heb ik dikwijls een beroep op U gedaan. Immers voordat een resultaat aan de openbaarheid wordt prijsgegeven, is er meestal veel wetenschappelijk, technisch en administratief werk te verrichten. Het verheugt mij, dat deze samenwerking steeds in goede geest is geschied en ik hoop, dat de komende jaren daarin geen verandering zullen brengen. Dames en heren Studenten, In Delft is een strijd ontbrand. Tussen de jonge taptoe en de aloude techniek. Zij steken elkaar naar de kroon in nationale en internationale vermaardheid. De strijd golft op en neer. Telkenjare als de techniek haar rustperiode begint, steekt de taptoe het hoofd omhoog en blaast hoog van de toren. Maar nauwelijks hoort zij in de verte de komst van een nieuw academisch jaar of zij blaast de aftocht. Er wordt gestreden met verschillende wapenen. Aan de ene kant met uiterlijk vertoon, gepaard gaande met gevoel voor het schone, aan de andere kant met het intellect. Gij zijt partij in deze strijd en gij weet aan welke kant gij staat. Hanteer het wapen van het intellect dat U is gegeven op de meest doeltreffende wijze. Ga niet opzij voor moeilijke situaties en pro blemen, maar tracht ze steeds tot op de kern te doorgronden. Dan zult gij de U verworven kennis en inzichten in Uw latere leven zuiver en helder kunnen uitdragen. Versmaadt echter ook de wapens van Uw tegenstander niet. Gevoel voor schoonheid en vormgeving zijn ook in Uw werk belangrijk. Ten slotte zal dan aan U de overwinning zijn. Gaarne zal ik U, naar mijn vermogen, behulpzaam zijn met de moeilijke maar mooie taak die op Uw schouders rust. Zeer geachte toehoorders, Staande aan het eind van mijn rede en aan het begin van een nieuwe periode in mijn leven, wil ik deze aanvangen met de woorden van Psalm 121„Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft". Ik heb gezegd. J. J. GORTER, oud-hoofd van de ruilverkavelingsdienst, Arnhem Schatting en kostenomslag moeten wel in één adem genoemd worden, nu er in de ruilverkavelingswet-1954 zo n nauw verband

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 18