295 gevolge van cultuurtechnische werkzaamheden. Het desbetreffende artikel ógbis luidde: En artikel 71, houdende bepalingen omtrent de inhoud van het plan van ruilverkaveling werd o.m. uitgebreid met: Dit was een hele verbetering. Voorheen moesten deze waarde veranderingen, die overigens meestal tot enkele gevallen beperkt bleven, in overleg met de betrokken eigenaren vastgesteld worden. Nu echter artikel 41 de mogelijkheid gaf tot uitgebreide grond verbeteringswerkzaamheden moesten de daaruit volgende ver rekeningen wel een wettelijke basis hebben. Artikel 41, zoals dat in de gewijzigde wet van 1941 geredigeerd werd, was feitelijk de eerste stap op de weg naar de ruilverkaveling-nieuwe stijl. Er waren aan deze regeling ook bezwaren verbonden. De tervisie- legging van het plan van ruilverkaveling kon niet plaats vinden voordat de werkzaamheden aan de kavels gereed waren en de tweede schatting dus uitgevoerd kon worden. Er waren ruilver kavelingen die daardoor langer dan tien jaren duurden met als gevolg dat er onevenredig veel tijd aan moest worden besteed, wat het personeelsvraagstuk nog accentueerde. Dat tracht men in de wet-1954 te ondervangen door het plan van ruilverkaveling te splitsen in een plan van toedeling en een lijst van geldelijke regelingen. Zodra het plan van toedeling vast staat, kan de akte worden opgemaakt en de kadastrale toepassing geschieden. De geldelijke regelingen komen dan later. Maar hieraan kleven ook weer grote bezwaren, zoals we verderop zullen zien. De omslag van de kosten naar oppervlakte bracht niet de op lossing die men ervan verwacht had. De oorzaak daarvan was gelegen in het feit dat de voltooiing van de ruilverkaveling steeds meer ging omvatten, vooral verharding van wegen, waardoor de kosten aanmerkelijk stegen. Er werd dus behoefte gevoeld aan meer differentiatie in de verdeling over de kavels. Dit leidde tot een systeem, waarbij voor elke kavel werd nagegaan of het volle pond betaald, dan wel of er vrijstelling verleend moest worden voor bijv. 25, 50, 75 of 100 langzamerhand in vele gevallen geper fectioneerd tot 10, 20, 30, Men ging daarvoor na of het volle profijt was getrokken van ontsluiting, waterbeheersing, vorm verbetering, samenvoeging enz. Hierdoor werden de uitzonderingen van de algemene regel natuurlijk veelvuldig, maar het systeem werk te zeer bevredigend. We hadden kunnen verwachten, dat het bij de nieuwe ruilverkavelingswet gelegaliseerd werd. Het in 1951 bij de Staten-Generaal ingediende wetsontwerp bevatte niets hier- De plaatselijke commissie geeft aan de schatters, bedoeld in artikel 47, opdracht tot het schatten van de waardeveranderingen tengevolge van de handelingen, bedoeld in het tweede tot en met vierde lid van artikel 41. 6. De uitkomsten der schattingen, bedoeld in artikel 6(}bis, alsmede het batig of nadeelig saldo der handelingen, bedoeld in het tweede tot en met vierde lid van artikel 41.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 21