297 2. De schatters voeren deze schatting uit met inachtneming van de door de centrale commissie verstrekte aanwijzingen, welke in een proces-verbaal worden vastgelegd. Artikel 99. De plaatselijke commissie gaat daarna zo spoedig mogelijk over tot het opmaken van de lijst der geldelijke regelingen. Artikel 100. De lijst der geldelijke regelingen houdt in: 1. de uitkomsten der schatting volgens artikel 98, alsmede de daaruit voort vloeiende geldelijke verrekeningen ten aanzien van de daarbij betrokken eigenaren 2. de geldelijke verrekeningen voortvloeiende uit enz. Enz. Artikel 115. Ten laste van het Rijk komen de kosten van de centrale commissie, van de hulp van het kadaster enz. Artikel 116. Alle overige kosten voorzover niet door subsidie gedekt komen ten laste van de eigenaren en worden uit 's-Rijks kas voorgeschoten, volgens een door ons vastgestelde regeling. Artikel 117. De in het vorige artikel bedoelde kosten worden omgeslagen naar de mate van het nut, dat de ruilverkaveling voor de eigenaar heeft gehad. De bepa ling van het nut geschiedt op grond van de schatting, bedoeld in artikel 98. Bij de behandeling in de Tweede Kamer werd door enkele leden, mede naar aanleiding van een abusief in eerder genoemde nota van wijzigingen gepubliceerde vroegere versie van artikel 57, twijfel uitgesproken over de juistheid van het nauwe verband, dat gelegd werd tussen schatting en kostenomslag. Zou het zo werkelijk uit voerbaar zijn? De minister stelde hen gerust met de mededeling dat het wel in de bedoeling lag die kant op te gaan, maar dat het systeem eerst n.a.v. een paar proeven moest worden uitgewerkt. Derhalve was aan de centrale commissie bij artikel 57 nog alle vrijheid gelaten t.a.v. de schatting. De centrale commissie heeft echter in de leidraad voor de schat ting bepaald, dat het nieuwe systeem, dus verwachtingswaarde met aftrekken, regel is. Slechts wanneer dat „niet mogelijk of niet wenselijk" is, kunnen door haar bijzondere voorschriften worden gegeven. Het was te verwachten dat de centrale commissie dit standpunt zou innemen, want de vrijheid haar bij artikel 57 gegeven, is tamelijk illusoir. De eerste schatting wordt immers door de toe passing van artikel 98 e.v. beheerst. Maar het was te voorzien geweest; er deden zich bij het uitwerken der voorschriften moeilijkheden voor. Het leek zo mooi, het ei van Columbus. De kosten rollen na de tweede schatting voor iedere eigenaar zo uit de bus, zijn bovendien zo goed bepaald, dat het

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 23