300 tot de conclusie komen, dat er onbillijkheden worden begaan, maar ze kan daar zonder medewerking van de schatters, die immers de waardeverschillen en toeslagen bepalen, niets meer aan verande ren en dat is zelfs vaak niet meer mogelijk zonder de tweede schat ting de eerste staat vast tot een stelsel van nog wonderlijker inconsequenties te maken dan het al is. In feite is de kostenverdeling, die het beste door de plaatselijke commissie is te overzien en te regelen, haar uit handen genomen. Men kan de schatting niet dienstbaar maken aan twee doeleinden. Ze moet alleen dienen om het verband te leggen tussen oude en nieuwe toestand. Het is hierboven al gebleken dat ze nimmer basis kan zijn voor een goede kostenomslag. Men heeft met het nieuwe systeem bereikt dat de praktijk met geweld in het wettelijke raam geperst moet worden tot schade van een goede en vlotte uitvoering van de ruilverkaveling. Neen, deze poging tot perfec tionisme, die Nederlandse ondeugd, is tot mislukking gedoemd. Er is nog een zeer groot bezwaar tegen de samenkoppeling van schatting en kostenomslag. Het plan van ruilverkaveling is, zoals gezegd, bij de wet-1954 gesplitst in een plan van toedeling en een lijst van geldelijke regelingen. Zodra het plan van toedeling vast staat, kan de akte van ruilverkaveling worden opgemaakt en de kadastrale toepassing volgen. Dit heeft tot gevolg dat we niet nog jaren met onvoltooide kadastrale stukken zitten, wat aanvankelijk winst betekent voor de door de ruilverkavelingsdienst aan de uit voering te besteden tijd. Een groot voordeel is ook dat de kadastrale en hypothecaire boekhouding zo spoedig mogelijk in overeen stemming met de nieuwe toestand gebracht worden. Dit is van belang voor een juiste heffing van waterschapslasten en van de grondbelasting en voor het rechtsverkeer. De tijdwinst voor de ruilverkavelingsdienst gaat echter weer geheel verloren, is in vele gevallen negatief, doordat later, in de regel vele jaren later, wanneer de landmeter en zijn personeel allang in een andere ruilverkaveling gedoken zijn en zich weer geheel in de zaak moeten inwerken, de lijst der geldelijke regelingen moet worden opgemaakt. Hieraan is evenals aan het plan van toedeling weer de gehele procedure over bezwaren verbonden. En dat zullen vele zijn, want het gaat nu om de afrekening en vele zullen zich te hoog aangeslagen voelen. Dat brengt allemaal veel werk met zich. Wel kan ingevolge de wet de centrale commissie bepalen dat het plan van toedeling en de lijst der geldelijke regelingen gelijktijdig worden opgemaakt en ter inzage gelegd, maar daar kan in de praktijk niet veel van komen. De ruilverkaveling moet immers eerst financieel afgewikkeld zijn, voordat de lijst kan worden opgemaakt. Dat zal in de regel veel te lang duren, omdat er veel werken uitgevoerd moeten worden, bijv. de bouw van een gemaal of een groot aantal te verharden wegen of ontginningswerken op grote schaal. We zouden dus alleen een combinering van plan en lijst kunnen bereiken bij een ander systeem van kostenomslag. Deze combinering is trouwens ook van belang

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 26