omdat de toedeling en de geldelijke regelingen eigenlijk niet van elkaar te scheidèn zijn. Ze vormen één geheel en scheiding zou slechts plaats moeten hebben als het beslist niet anders kan. En vanzelf sprekend is het beter, in het bijzonder voor de ruilverkavelings- dienst, zo spoedig mogelijk een streep onder het werk te zetten, opdat men zich geheel kan instellen op een volgende ruilverkaveling. De kostenberekening van voor 1954 uitgevoerde ruilverkavelingen nam maar weinig tijd in beslag. Men heeft bij het invoeren van het nieuwe systeem vermoedelijk geheel het oog gericht op de ruilverkaveling nieuwe stijl, waarbij op grote schaal grondverbeteringswerken worden uitgevoerd, zodat bij de schatting het accent komt te liggen op de objectieve factoren. Maar er worden daarnaast ook ruilverkavelingen uit gevoerd met weinig van deze werken en dat aantal zal steeds beduidend zijn vanwege de financiële consequenties van de ruil verkaveling nieuwe stijl en door het feit dat het tempo opgevoerd moet worden, d.w.z. dat meer hectaren per jaar behandeld moeten worden. Voor die meer eenvoudige categorie is het nieuwe systeem van kostenomslag wel allerminst bruikbaar. Ik wil er een voorbeeld van geven. Het is de bedoeling dat in de dezer dagen aangenomen ruilverkaveling „Land van Ravestein", groot ca. 3500 ha, slechts een zeer klein deel herontgonnen wordt. Dat kan dus gemakkelijk zijn beslag krijgen voordat het plan van toedeling wordt opgemaakt. Het werk bestaat dus in hoofdzaak uit aanleg van wegen en waterlopen en natuurlijk uit hergroepering van eigendom en gebruik. Het is wel zeker dat het plan van toe deling veel eerder gereed is dan de wegen en waterlopen en dan de financiële afwikkeling daarvan. Combinering van het plan van toedeling en de lijst van geldelijke regelingen zal dus niet kunnen plaatsvinden, tenzij men het plan pas jaren nadat de nieuwe toe stand is ingegaan ter inzage legt en dat is juist de bedoeling niet. Hadden we de oude kostenregeling nog, dan was er geen enkel bezwaar de tervisielegging zo spoedig mogelijk te doen geschieden en de procedure geheel af te werken. De kostenberekening zou later een sommetje zijn dat in enkele dagen opgelost kon worden. Ik vestig er nog de aandacht op, dat aangezien we in dit geval voor de waardebepaling hoofdzakelijk met subjectieve factoren te maken hebben, de tweede schatting een heel rare lappendeken zal zijn. In de aanvang van dit artikel schreef ik dat er zo vele kanten aan de hier behandelde kwestie zitten, dat men gevaar loopt op zijwegen te geraken. Intussen moet ik nog een belangrijk aspect belichten. Waar mogelijk moeten in de ruilverkaveling te kleine bedrijven vergroot worden. De hiervoor benodigde grond wordt verkregen door uitkopen van bedrijven, eventueel met gelegenheid voor de gebruikers van vestiging elders, bijv. in de Noord-Oostpolder. Deze mogelijkheid is echter beperkt en het is van belang voor die sanering over meer grond te beschikken. Nu de verwachtingswaarde conform de bedoeling van de wetgever door de centrale commissie als toe- 30i

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 27