De ruilverkaveling „Beekbergen" 304 zonder de volgende voordelen. De wet opent de mogelijkheid de ingebrachte waarde en de toedelingswaarde van het aandeel van iedere rechthebbende vast te stellen op basis van de z.g. optimale produktiviteitswaarde. Omdat in de ruilverkaveling thans alle werkzaamheden in opdracht van de plaatselijke commissie worden uitgevoerd( G), geeft deze nieuwe schattingsmethode de grondslag vooreen goede en verantwoorde toedeling, alsmede voor een billijke kostenverdeling. Vooral voor gebieden waar grote cultuur technische kavelverbeteringen tot stand komen, heeft het nieuwe stelsel van schatting belangrijke voordelen boven het oude stelsel. De methode dwingt tot een nauwkeurig analyseren, waardoor de veranderingen exact bepaald kunnen worden. Ze geeft tevens de mogelijkheid reeds in een vroeg stadium een beter overzicht te krijgen van de waardevermeerderingen. De schrijver ziet blijkbaar geen nadelen, al noemt hij terloops de moeilijkheid om met „waarde- winst" kleine bedrijven te vergroten (z.g. interne sanering). Ik heb uiteraard voor mijn betoog de nadelen moeten opsommen, en het verwondert mij eigenlijk dat de heer Krijger zo maar heen loopt over het dooreen halen van objectieve en subjectieve factoren, waarvan de laatste niets met de schatting te maken hebben. Zoals reeds vroeger bleek, zet ik een vraagteken bij de bewering, dat de nieuwe methode tot een billijker kostenverdeling zou leiden, maar overigens kan ik het betoog van de heer Krijger in veel onderschrijven. We hebben nl. grotendeels niet over hetzelfde geschreven. Wanneer de wet gewijzigd wordt in de zin zoals door mij bepleit, behoeft er in de eerste schatting niet veel te worden veranderd. Deze wordt immers bepaald door artikel 57, eerste lid. Alleen zou ik de mogelijkheid om aftrekken toe te passen willen beperken. Maar in het algemeen blijven dan de genoemde voordelen bestaan. Ik herhaal: we moeten de subjectieve en algemene waardever anderingen van de schatting scheiden. Het gaat dus om wijziging van de artikels 98 en volgende. Bij de Tweede Kamer is ingediend een ontwerp van wet houdende voorzieningen met betrekking tot de ruilverkaveling „Beekbergen". In de toelichting herinneren de ministers van justitie en van landbouw, visserij en voedselvoorziening er aan, dat in een ruil verkaveling de nieuwe kavelindeling en de toedeling van de nieuwe kavels worden vastgesteld aan de hand van een plan van toedeling. Dit plan wordt opgemaakt door de plaatselijke commissie en vervolgens ter visie gelegd, zodat de belanghebbenden bezwaren kunnen kenbaar maken. Worden geen bezwaren ingediend, dan staat het plan vast, zodra de termijn, die de wet voor het indienen van bezwaar stelt, is verstreken. Worden wel bezwaren ingediend, dan tracht de plaatselijke commissie met de reclamanten tot over-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 30