eenstemming te geraken. Lukt dit niet, dan worden de bezwaren vervolgens behandeld door de rechtercommissaris, die de kavel indeling vaststelt en de nog overgebleven bezwaren verwijst naar de arrondissementsrechtbank. De rechtbank beslist in hoogste instantie. Is het plan aldus komen vast te staan, dan kan vervolgens worden overgegaan tot het opmaken van de akte van ruilverkave ling, welke in de openbare registers wordt overgeschreven en als titel geldt voor de daarin omschreven rechten. Op dat moment wordt dus de nieuwe eigendomstoestand juridisch geëffectueerd. In de ruilverkaveling Beekbergen heeft de arrondissements rechtbank te Zutphen naar aanleiding van een bezwaar tegen het plan van ruilverkaveling een vonnis gewezen, waarbij meer werd beslist dan waartoe de rechtbank bevoegd was en ten gevolge waarvan het niet mogelijk is een akte van ruilverkaveling op te maken. Dit heeft er toe geleid, dat, terwijl de nieuwe kavels thans reeds langer dan 4 jaar in gebruik en in bezit zijn genomen, de betrokkenen nog steeds zijn aangewezen op de oude eigendoms toestand, zoals deze is aangegeven in de kadastrale registers en die in feite niet meer bestaat. Het is duidelijk, dat het rechtsverkeer hierdoor volledig wordt belemmerd men denke slechts aan moeilijkheden bij koop en verkoop en bij boedelscheidingen terwijl ook bij executie van hypotheken of vonnissen onoverkome lijke moeilijkheden rijzen. Slechts door een speciale wettelijke voor ziening zal het mogelijk zijn uit deze impasse te geraken. Studiekring voor Cultuurtechniek De gemeenschappelijke najaarsbijeenkomst 1958 van de Studie kring voor Cultuurtechniek van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap en de Sectie voor Cultuurtechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs zal worden gehouden op donderdag 20 november ig$8 en zal worden gewijd aan ,,De Kavelinrichting in Ruilverkavelingen" Op deze bijeenkomst, die geleid zal worden door Prof. ir. G. F. Witt, hoogleraar in de planologische geodesie aan de Technische Hogeschool te Delft, zullen verschillende aspecten van de kavel inrichting worden belicht door: Ir. A. D. Oostra, wetenschappelijk medewerker van het Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding te Wageningen, Ir. C. P. Lambregts, hoofdingenieur-directeur van de Cultuur technische dienst te Tilburg en Ir. M. H. Warners, landmeter van het kadaster bij het bureau van de ruilverkavelingsdienst te Arnhem. Op de convocaties voor deze bijeenkomst zullen te zijner tijd nadere bijzonderheden worden vermeld omtrent het programma en de plaats van samenkomst. De Secretaris, Ir. W. M. Otto. 305

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 31