3°6 Litteratuuroverzicht Jaarverslag 1957Centrale cultuurtechnische commissie Cultuur technische dienst Herverkavelingscommissie Zeeland Herverkavelingscommissie Walcheren Stichting tot het beheeren van landbouwgronden. Uitgave van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 84 blz. De Cultuurtechnische dienst heeft wederom een grootse prestatie geleverd door een verslag over het afgelopen j aar reeds in de maand april het licht te doen zien. De wijze waarop en de vorm waarin het verslag is gepubliceerd zijn m.i. weinig meer te verbeteren. Een groot aantal grafieken, cartogrammen en foto's verheldert het inzicht in het geschrevene. Het moet mij alleen van het hart dat de symboliek van de voorstelling op de eerste pagina van het verslag mij niet duidelijk is. Het betreft hier een foto van een landbouwer, compleet met kousevoeten en pet, die een baby (een vondeling?) van een fraai gestoffeerde huiskamervloer opneemt (of hierop neerlegt met het onderschrift ,,Het jonge geslacht gaat een betere toekomst tegemoet. De eerste nieuwe boerderij in de ruilverkaveling Vriezenveen wordt op 1 november 1957 in gebruik genomen". De indeling van het verslag komt overeen met die van het verslag over 1956: een „Woord vooraf" van de directeur van de C.T.D., gevolgd door de hoofdstukken Algemene beschouwingen, Bijzondere onderwerpen, Werkgelegenheid, Het werk in de provincies, Het werk in de herverkavelingsgebieden en De Stichting tot het beheeren van landbouwgronden. Tenslotte enige bijvoegsels, vermeldende een groot aantal namen van commissieleden en functionarissen, die een taak vervullen bij het beleid en de uitvoering van cultuur technische verrichtingen. Voor de geïnteresseerde buitenlanders wordt een samenvatting in de engelse, duitse en franse taal gegeven. De beoordeling van de inhoud van het onderhavige jaarverslag is niet eenvoudig. Men kan de getallen bestuderen en komt dan onder de indruk van hetgeen is gepresteerd voor het investerings bedrag van 179 miljoen, waarvan 104 miljoen in de sector ruil en herverkaveling. In 1957 kwamen in totaal 23.310 ha in ruil- en herverkaveling gereed, en ruim 30.000 ha werd bij de stemming aangenomen. Men kan zich echter afvragen of voor deze zelfde som gelds meer oppervlakte gereed zou kunnen komen. En dan komt men op het terrein van het beleid. Dit verslag nu heeft ook betrekking op de werkzaamheden van de Centrale cultuurtechnische commissie (C.C.C.), de beleids commissie. De doorwerking van het beleid in de uitvoering zal enige jaren vorderen; het gewijzigde beleid komt voornamelijk tot uiting in de nieuw aan te pakken objecten. Er wordt geen hoofd stuk apart aan het beleid van de C.C.C. gewijd; in de eerste drie hoofdstukken kan men wel een indruk krijgen van de heersende tendenties. Ik meen dan te mogen vaststellen, dat er naar gestreefd

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 32