VERSCHILLENDE ONDERWERPEN De rekenautomaat en de landmeetkundige praktijk 3°8 besprekingen. Het jaarverslag geeft m.i. een iets te rooskleurig beeld van de werkelijkheid. Wie zijn oor te luisteren legt in de prak tijk kan slechts hopen dat in het volgende jaarverslag te lezen staat dat alle ambtenaren, tot heil van een goede uitvoering van een ruil verkaveling, doordrongen zijn van de noodzaak van een goede samenwerking. De titels van de volgende hoofdstukken spreken voor zichzelf; een bespreking hiervan blijft achterwege. Zij bevatten vele bijzon derheden, die het lezen waard zijn. Het is ondoenlijk op alle punten van het jaarverslag in te gaan. Daarom moge ik volstaan met de volgende aanbeveling: iedere geodeet leze dit jaarverslag, ook, nee juist degene, die niet direct bij de ruilverkaveling betrokken is. Hij ervaart dan, dat de landmeter zijn onmisbare hulp verleent aan de totstandkoming van een groot planologisch en landbouwkundig gebeureneen werk zaamheid die diep ingrijpt in het leven van vele Nederlanders. Prof. ir. G. F. Witt Ir. H. L. VAN GENT, hoofd van het Bureau van de fotogrammetrische dienst van het kadaster te 's-Gravenhage Ons tijdschrift is tot heden nogal bescheiden wat betreft publika- ties over automatische rekenmachines. De oorzaak hiervan zal wel daarin zijn gelegen, dat de rekenautomaten, ze dateren alle van na 1940, in het eerste decennium van hun ontwikkelingsperiode uitgroeiden tot machines met een zodanige capaciteit en overeen komstige omvang en prijs, dat die al te groot waren voor hetgeen in de landmeetkundige praktijk aan rekenwerk voorhanden is. De laatste paar jaar is hierin echter een wezenlijke verandering gekomen. Thans zijn er verschillende rekenautomaten van beperkte omvang in de handel, waarbij er enkele zijn die zeker voor het uit voeren van landmeetkundige berekeningen in aanmerking komen. De ontwikkeling is zelfs zo ver, dat deze machines bijna uit voorraad kunnen worden geleverd, in tegenstelling dus tot de monstermachi nes van enkele jaren geleden, die soms zelfs maar in één enkel exemplaar zijn vervaardigd. De rentabibteit van laatstgenoemde machines wordt immers beheerst door de gebruiksintensiteit en door de omvangrijkheid van de te verwerken problemen, hetgeen deze computers o.m. voor de normale landmeetkundige bereke ningen te kostbaar maakt. De prijs van het type machine waar ik het nu over wil hebben, ligt tussen de honderdduizend en tweehonderdduizend gulden. Op zichzelf is dit nog een behoorlijk bedrag. Als we echter rekenen

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 34