geworden, maar aanvankelijk grotendeels een elektromagnetische, die meer en meer door de elektronische oplossing wordt achterhaald. De IBM-610 is een elektronische machine. Het rekenprogramma wordt daarbij in de machine gebracht door middel van een pons- strook. Met de gaatjes in deze strook kan worden aangegeven dat een bepaald getal dat zich in een van de 80 afdelingen van het trommelgeheugen bevindt, naar het rekenorgaan moet worden getransporteerd, waarna een opdracht kan volgen omtrent de rekenkundige bewerking, die met dat getal moet worden uigevoerd. Of het resultaat van deze bewerking via de output wordt uitgetypt of dat de uitkomst op een nader aan te wijzen plaats in het trommel geheugen moet worden gebracht, wordt de machine ook medege deeld door middel van de zoeven genoemde ponsstrook („program tape"). Wanneer over elektronische of elektromagnetische rekenmachines wordt gesproken of geschreven, schrikt men vaak van de inge wikkeldheid van deze machines. In feite zijn ze niet ingewikkelder dan radiotoestellen of telefoontoestellen. Deze laatste artikelen worden dagelijks door vele miljoenen mensen gebruikt. Betrekkelijk weinigen onder hen kunnen precies de werking ervan verklaren. En dit is ook niet nodig. Dit is een aangelegenheid die de construc teur en in mindere mate ook de reparateur aangaat. Hoe meer de rekenautomaten zijn opgebouwd uit uniforme delen, des te onbe langrijker wordt de rol die de reparateur heeft mee te spelen. Er bestaat een zeer eenvoudige binaire rekenautomaat (Zebra), een elektronische rekenmachine naar Nederlands idee in Engeland vervaardigd, die is opgebouwd uit een groot aantal precies gelijke en zeer eenvoudige eenheden. Als de rekencontroles niet blijken te sluiten, wordt een klein proefprogramma doorgerekend. Daaruit valt te besluiten welke eenheid niet naar behoren heeft gefunctio neerd. Deze kan dan worden verwisseld tegen een van de in voorraad te houden goede eenheden, waarbij overigens geen schroevendraaier of soldeerbout te pas komt. De rekenautomaat is op deze wijze in enkele minuten gerepareerd. Een reparateur is hierbij overbodig. De kapotte eenheid wordt door de leverancier van de rekenautomaat tegen een kleine vergoeding door een goede vervangen. De lezer die toch een inzicht wenst te verkrijgen in de details betreffende de opbouw en werking van rekenautomaten moge ik verwijzen naar de desbetreffende titels uit de lijst van geraad pleegde litteratuur. Een van de daargenoemde boeken gaat zelfs zover, dat wordt gesteld, dat ieder volgens het in dat boek gegeven recept zijn eigen rekenautomaat kan bouwen. In folders over rekenautomaten wordt meestal medegedeeld hoe snel de verschillende rekenkundige bewerkingen door de desbetref fende machines kunnen worden uitgevoerd, dat de machines ge bruikt kunnen worden bij het oplossen van thermodynamische- en aërodynamische problemen, bij het integreren van differentiaal vergelijkingen uit de uitwendige ballistiek, dat via de „output" 3ii

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 37