312 per seconde ongeveer 15 cijfers kunnen worden uitgetypt, e.d. Dit is nu allemaal wel heel interessant, maar ik kan mij toch voorstellen, dat men in onze kringen wel eens zou willen zien hoe een of ander landmeetkundig vraagstuk met een elektronische rekenmachine kan worden opgelost. Het uitschrijven van het rekenprogramma voor de vereffening van een snelliuspunt, waarbij zowel buitenrichtingen als binnen- richtingen zijn gemeten (de aantallen doen niet terzake), toonde mij dat de IBM-610 in staat is dit vraagstuk te verwerken zonder dat van het uitwendig geheugen behoeft te worden gebruikgemaakt. Dit geeft ongeveer een idee van de capaciteit van deze machine. Het programma voor genoemd vraagstuk beslaat ongeveer 12 bladzijden van een daartoe bestemd formulier. Iets te omvangrijk om in dit verhaal op te nemen en bovendien om te beginnen niet zo instructief. Statistische bestudering van numerieke bewerkingen hebben aangetoond dat ongeveer 85% van de arithmetische basisbewer kingen tot twee zeer eenvoudige typen behoren. a. Een produkt van twee getallen moet worden opgeteld bij een reeds verkregen getal. In formulevorm: a be. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bijv. de berekening van de som van produkten, zoals die bij de snelliuspuntvereffening een aantal malen voorkomt, tot dit type behoort. b. Een getal moet worden opgeteld bij een reeds verkregen getal, waarna de som moet worden vermenigvuldigd met een derde getal. In formulevorm(a b) c. Als voorbeeld kan hier een polynomium worden genoemd. Dit kan op een zodanige wijze worden ontwikkeld, dat alle bewerkingen van het hier genoemde type zijn. De veelterm ax3 bx2 cx d kan immers worden geschreven als: [{ax b)x -f- c]x d. Met de IBM-610 worden beide typen berekeningen even gemak kelijk uitgevoerd. Een vraagstuk van type I gegeven de getallen P, Q, R, S, T en U; gevraagd te bepalen PQ RS TU. De gegeven getallen met hun teken zullen moeten worden onder gebracht in zes afdelingen van het geheugen, bijv. P in 01, Q in 02, R in 03, S in 04, T in 05 en V in 06. De programmeur, de persoon dus die het rekenprogramma uitschrijft op het reeds genoemde formulier, kan afdeling 07 van het geheugen bestemmen tot berg plaats voor de som van de produkten PQ enz., zo gauw als deze zijn verkregen. Tenslotte dient uit het register 07 het resultaat via de „output" te worden uitgetypt. Volledig uitgeschreven ziet het programma voor de hier onderstelde berekening er als volgt uit

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 38