C1 1,5706268; C3 0,6432292; C5 0,0727102. 3i6 Zo wordt sin a berekend met behulp van de reeks i n sin n-X y C2i4-1x2i+1 - - in radialen). 2 Z_l 2 i O waarbij I a i. Eerst moet hier dus x worden berekend. Indien we van deze reeks de eerste drie termen gebruiken en de overige verwaarlozen, vinden we voor de constanten gemakkelijk: Willen we de sinus nauwkeuriger bepalen dan met deze constanten mogelijk is, dan zullen we van de reeks een term meer moeten gebruiken. In dat geval vinden we voor de constanten: Cj +1,570794852^3 —0,645920978; C5 +0,079487663; C7 0,004362476. Hieruit blijkt dus dat de waarde van een bepaalde term af hankelijk is van het aantal termen waarmee wordt gewerkt. Als voorbeeld voor het programmeren van een landmeetkundige berekening, uit te voeren met de IBM-610, heb ik gekozen de be rekening van de benaderde coördinaten van een snelliuspunt volgens Cassini. Aan de hand van het formulier Kadaster nr. 32 is een blokdiagram (zie blz. 317) opgesteld, dat de ontleding van de berekening in onderdelen weergeeft. Met behulp van dit blokdiagram en gelet op de reeds besproken programma's is het nu niet moeilijk meer he tprogramma voor de methode van Cassini uit te schrijven. In de kleine vakjes bovenaan de Programming sheet" (zie blz. 319) is aangegeven in welke registers van het geheugen de diverse te onthouden getallen zullen worden ondergebracht. Nadat de con stanten die voor de berekening van de coördinaten van alle snellius- punten nodig zijn, in het geheugen zijn gebracht (instructies 1 t/m 9), wordt de punch switch ,,on" gezet, waardoor alle volgende op het keyboard (toetsenbord) aangeslagen instructies in de programma tape worden geponst. Daarna worden de gegevens voor de bereke ning ingebracht. In de kolom „remarks" is het verloop van de be rekening aangegeven. De verklaring voor enkele in het programma en uiteraard ook op het keyboard voorkomende symbolen die niet zonder meer duidelijk zijn, is als volgt: KB keyboard; CR carriage return; SL shift left; RO read out; TAB tabulate; SEQ sequence. Pas bij instructie nr. 60 doet zich een bijzonderheid voor. Daar wordt, voor de berekening van een cotangens, verwezen naar het in de rekenautomaat aanwezige schakelpaneel. Met dit schakel paneel bestaat naast inbrengen via het keyboard of via een pons- strook een derde mogelijkheid om instructies in het rekenorgaan van de machine te brengen. Zonder hier verder op in te gaan kan worden gezegd, dat zich op het schakelpaneel een groot aantal kleine stopcontacten bevindt, die op verschillende manieren met

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 42