3i8 elkaar kunnen worden verbonden. Er is dan dus sprake van een ingebouwd programma. Van de wijze waarop wordt verbonden hangt het af, welke instructies zullen worden afgegeven nadat, tengevolge van instructie nr. 60, het werk is overgedragen aan het schakelpaneel. In ons geval gaat het dus om de berekening van een cotangens. Deze wordt berekend volgens de betrekking cotg a 1/ - 11 sin2 a waartoe eerst sin a wordt berekend met behulp van de reeds be sproken reeksontwikkeling voor sin ot (blz. 316). De hiervoor be nodigde constanten zijn al door de eerste negen instructies in de machine gebracht. De verwijzing naar het schakelpaneel herhaalt zich bij instructie nr. 63, wederom voor de berekening van een cotangens. Voor de rest verloopt het programmeren hier zonder bijzonderheden. Zelfs het programmeren kan worden geautomatiseerd, waardoor het mogelijk is geworden dit in een cursus die 12 uur duurt, te leren. Zonder deze automatisering is het overigens toch nog slechts een kwestie van enkele dagen het programmeren onder de knie te krijgen. Nog moet worden opgemerkt, dat de Auto-point computer IBM-610 zijn naam dankt aan de eigenschap die deze rekenautomaat bezit, zelf de positie van de komma te bepalen; daartoe behoeft slechts een schakelaar in een bepaalde stand te worden gebracht. De gehele berekening door staat dan steeds de komma op de juiste plaats. Dit is een gerief, dat men aan vele kleinere machines te vergeefs zal zoeken. Het bovenstaande beoogt niet een volledig inzicht te geven in hetgeen met rekenautomaten is te bereiken. Evenmin was het de bedoeling het programmeren in al zijn finesses te behandelen. Ik acht mijn doel reeds bereikt, als ik enige belangstelling heb weten te wekken voor het kleinere soort rekenautomaten, dat zich o.m. bij uitstek leent voor het verrichten van landmeetkundige reken- arbeid. Het programmeren heb ik een belangrijke plaats gegeven in mijn betoog, om aan te tonen, dat het werken met dit type reken automaten geen bijzonder moeilijke aangelegenheid is, doch een bezigheid, die in korte tijd is te leren. De directie van de Internationale Bedrijfsmachine Maatschappij N.V. te Amsterdam wil ik tenslotte gaarne danken voor de door haar verstrekte gegevens, die ik bij het samenstellen van dit artikel niet kon missen. Noot. Het enige exemplaar van de Auto-point computer IBM-610 dat zich momenteel in Europa bevindt, staat opgesteld op de Wereld tentoonstelling te Brussel.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 44