324 vele aanwezige (oud-) „Delianen" en herinnerde met dankbaarheid aan de grote steun en vele blijken van vriendschap die allen gedu rende hun verblijf in Medan van hem hadden ondervonden. De heer Ir. F. Schuurman, ingenieur-verificateur van het kadaster en de ondergetekende gaven namens zijn „Nederlandse" vrienden en collega's uiting van hun dankbaarheid voor de van hem ondervon den vriendschap en benadrukten zijn goede hoedanigheden als mens en als vakman. Klaas van der Molen is veel te vroeg van ons heengegaan. Hij heeft echter niet tevergeefs geleefd. Hij heeft veel tot stand gebracht en is voor velen een inspirerend voorbeeld en een goede vriend en raadsman geweest. Onze grote deelneming gaat uit naar zijn vrouw en kinderen. Woorden van troost schieten hier te kort. Moge het feit dat hun man en vader een goed mens was, hen helpen om dit, zo zware, verlies te leren dragen. S. Rienstra Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verslag van de studiedag, gehouden op 23 mei 1958 in het Laboratorium voor Landmeetkunde te Wageningen Om ongeveer io uur opende de voorzitter, Prof. R. Roelofs, de studiedag en verwelkomde de deelnemers. Hij begroette in het bijzonder Prof. A. Kruidhof, die de federatie deze dag gastvrijheid in zijn laboratorium verleende en de heer Ir. G. A. van Wely, die tezamen met Prof. Kruidhof de voorbereiding van deze manifestatie verzorgde, de sprekers Dr. K. D. Froome en Prof. ir. G. J. Bruins, de genodigden Ir. A. Koerselmans, adjunct-directeur van gemeentewerken der gemeente Apeldoorn, de heer Ashouwer, hoofd van de landmeetkundige dienst van de gemeente Apel doorn, en de pers. Prof. Bruins werd bovendien hartelijk gelukgewenst met zijn benoeming tot hoogleraar. Na de opening volgde een huishoudelijke vergadering, die in het program ma van deze studiedag moest worden opgenomen, omdat in verband met het F.I.G.-congres in Delft en Scheveningen, dit jaar geen landelijk congres met de gebruikelijke jaarvergadering zal worden gehouden. Het jaarverslag van de secretaris werd goedgekeurd, en na de mededeling van de voorzitter, dat de kascommissie, bestaande uit de heren G. J. Docters van Leeuwen en Mr. ir. S. M. Meelker, heeft gerapporteerd, dat zij de rekening en verantwoording van de penningmeester heeft nagezien en in orde bevonden, werd ook het financieel verslag aanvaard en de penning meester over het afgelopen jaar gedechargeerd. Tot nieuwe leden van de kascommissie werden benoemd de heren Prof. H. A. Brouwer en Ir. B. J. Rienks. Als opvolger voor de periodiek aftredende secretaris, de heer Ir. J. Wolt huis, werd de heer Ir. I. P. Toussaint, die door de aangesloten verenigingen als enkele kandidaat voor deze functie werd aangewezen, bij acclamatie benoemd. De voorzitter heette de nieuwe secretaris welkom in het bestuur en dankte de aftredende secretaris voor het vele werk dat door hem gedurende zijn zesjarige zittingsperiode voor de federatie werd verricht, en voor het prettige persoonlijke contact. De heer Wolthuis antwoordde de voorzitter met een woord van dank voor zijn vriendelijke afscheidswoorden en betuigde eveneens zijn dank aan de leden en de bestuursleden voor hun voortdurende belangstelling en hartelijke medewerking.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 50