Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde Notulen van het openbare gedeelte van de algemene vergadering, gehouden te 's-Hertogenbosch op 19 april 1958 325 De redacteuren Ir. H. L. van Gent en Mr. ir. C. G. van Huls werden bij acclamatie als zodanig herbenoemd. Prof. R. Roelofs stelde zich niet herkiesbaar; tot zijn opvolger werd benoemd Prof. ir. G. J. Bruins. Het hoofdbestuur besloot de jaarlijkse onderscheiding voor belangrijke publikaties ditmaal toe te kennen aan de heer Ir. C. Koeman. Onder hartelijk applaus van de vergadering reikte de voorzitter hem als bewijs van waar dering voor zijn vruchtdragend werk op cartografisch gebied, de oorkonde en beloning uit. Met een woord van dank aanvaardde de heer Koeman de onderscheiding. Tijdens de rondvraag wekte de voorzitter allen op, het F.I.G.-congres te gaan bezoeken. Hij deed mededeling van de geboorte van de stichting S.O.L.C., welke stichting in het leven werd geroepen met het oog op de financiële aansprakelijkheid van de N.L.F. als organisator van dit inter nationale congres. Prof. Kruidhof bracht de afgetreden redacteur Prof. Roelofs hartelijk dank voor het belangrijke werk dat door hem in deze functie voor ons tijd schrift, dat op een bijzonder hoog peil staat, werd verricht. Als besluit van de huishoudelijke vergadering werd een korte film ver toond over het geodetisch-astronomisch station op Curacao. Deze filmver toning gaf een goed beeld over de opbouw én de werking van het station, en van de energie en de arbeid die de heren Ir. J. Rolff en Ir. A. C. Scheep maker hieraan hebben gegeven. Hierna werd overgegaan tot het onderwerp van de studiedag, de inter nationale ijkbasis in de Loenermark. De heer Dr. K. D. Froome, medewerker aan het National Physical Labo ratory van het Department of Scientific and Industrial Research te Tedding- ton, Middlesex in Engeland, hield in het kader van dit onderwerp een interessante voordracht over „The use of light as a standard of length". Deze voordracht zal in dit tijdschrift worden gepubliceerd. Na de lunch hield Prof. ir. G. J. Bruins een causerie over de ijkbasis. Na in het kort de methode van VAisaLa voor het meten van relatief lange afstanden met behulp van lichtinterferentie te hebben besproken, liet hij aan de hand van een serie lantaarnplaatjes zien, hoe de pijlers van de ijkbasis zijn geconstrueerd en met welke instrumenten door de heren Dr. T. J. Kukkamüki en Dr. T. Honkasalo de metingen werden verricht. De dag werd besloten met een door fraai weer begunstigde excursie naar de Loenermark, waar onder leiding van de wetenschappelijke ambtenaren Ir. J. C. de Munck, Ir. G. Bakker en Ir. L. Aardoom door enkele geodetische studenten een ijking met invardraden werd gedemonstreerd. Het was een geslaagde dag en de ongeveer 100 deelnemers weten thans hoe deze basis tot stand kwam, waar deze ligt en hoe ze wordt gebruikt. Wij mogen er trots op zijn, dat de Rijkscommissie voor Geodesie dit belang rijke werk tot stand deed komen. Deze ijkbasis is een kostbaar bezit, waar de Nederlandse landmeetkunde ongetwijfeld nog veel profijt van zal hebben. De secretaris van de N.L.F., Ir. J. Wolthuis i. De voorzitter, Ir. W. J. J. van Lent, heet de aanwezigen welkom en richt zich hierbij speciaal tot de heren Hartman en Van Gent, die zich spontaan bereid hebben verklaard de reproduktietechniek en de toepassing daarvan bij het kadaster in deze vergadering te belichten. Voorts heet spreker het bestuur van het Landmeetkundig Gezelschap „Snellius" welkom. Door de toename van het aantal geodetische studenten vertegenwoordigt dit bestuur niet meer de kleinste studievereniging, een

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 51