326 bewijs, dat de geodesie een steeds belangrijker plaats in de maatschappij gaat innemen. De voorzitter memoreert het voor de Nederlandse landmeters be langrijke jaar 1958. De organisatie van het congres van de F.I.G. vergt een grote voorbereiding en hij heet de heer Wolthuis, die hierover iets zal ver tellen, speciaal welkom. 2. De notulen van de op 13 april 1957 te Arnhem gehouden algemene ver gadering worden onveranderd goedgekeurd. 3. De heer Van Riessen heeft namens de afdeling 's-Gravenhage enige kritiek op het jaarverslag, dat wel enige belangrijke feiten aangeeft, doch weinig vermeldt over de aktiviteiten van het bestuur. De voorzitter zegt toe, dat hieraan in het vervolg meer aandacht zal worden besteed. 4. In de vacature-BAKKER zijn geen tegenkandidaten gesteld, zodat de heer J. R. P. Bakker is herkozen. In de vacature-VAN Beukering zijn de heren Ir. G. S. C. van Beek, Ir. H. van den Berg en Ir. M. J. te Nuyl kandidaat gesteld. Na herstemming wordt de heer Van den Berg in het bestuur gekozen. De voorzitter dankt de scheidende penningmeester voor zijn grote belang stelling in zaken, die nauw met het vak en de vereniging verband houden. Zijn nuchtere visie en de gezellige sfeer, die hij steeds meebrengt, zullen ten zeerste worden gemist. 5. De heer Wolthuis begint zijn mededelingen over de N.L.F. met op te merken, dat het Tijdschrift voor K. en L. zowel inwendig als naar het uiter lijk steeds uitstekend verzorgd is. Hij geeft enige cijfers omtrent de N.L.F.-examens: sinds 1943 wordt het examen voor landmeettechnicus gehouden (141 geslaagden), sinds 1949 dat voor rekenaar (21 geslaagden) en sinds 195° dat voor tekenaar (22 geslaag den). Er zijn besprekingen gaande over het verbinden van een opleiding voor landmeetkundig tekenaar aan een U.T.S. De regionale bijeenkomsten, waarvoor in de aanvang grote belangstelling bestond, worden minder dikwijls gehouden; misschien ligt de oorzaak hiervan in het feit, dat er verschillende H.T.W.-studiekringen ontstaan zijn. Betreffende het in de nazomer te houden internationale congres van de F.I.G. wijst spreker op het belang van een zo groot mogelijke deelname van Nederlandse zijde. Er wordt een erecomité opgericht onder voorzitter schap van Minister Drees. De te houden tentoonstelling zal het bezoeken zeker waard zijn. De voorzitter dankt de heer Wolthuis, die voor de laatste maal als secretaris van de N.L.F. aanwezig is. 6. Tot vertegenwoordigers in het hoofdbestuur van de N.L.F. worden be noemd de heren Ir. W. j. J. van Lent en Ir. A. J. Wytema. 7. In de vacature van secretaris van de N.L.F. zijn de heren Ir. G. C. Dogterom en Ir. I. P. Toussaint kandidaat gesteld. De heer Toussaint wordt aangewezen. 8. Aan de N.L.F. zal worden verzocht Prof. Bruins naast Prof. Roelofs als redacteur van het Tijdschrift voor K. en L. te benoemen. Mocht Prof. Roelofs toch willen uittreden, dan wordt voorgesteld hem te vervangen door Prof. Bruins. 9. Alvorens de film „25 jaar kaartreproduktie bij het kadaster" vertoond wordt, geeft de heer H. C. Hartman een overzicht van de reproduktiedienst te Amsterdam. De film zelf, die op uitstekende wijze door de heren Alwin, Kalis en Quack is vervaardigd, wordt door de aanwezigen met belangstelling ge volgd. De voorzitter spreekt de dank van de leden uit tegenover genoemde heren. 10. De heer Ir. H. L. van Gent houdt een voordracht onder de titel „Enige opmerkingen over de jongste ontwikkelingen van de kaartvervaardi ging en de kaartreproduktie bij het kadaster". Deze voordracht, die in dit Tijdschrift zal worden gepubliceerd, wordt met de grootste aandacht door de aanwezigen gevolgd. Helaas is er door het iets te overladen programma geen tijd meer voor een

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 52