282 CLAiRAUTnamop 23-jarige leeftijd, in 1736hetzelfde jaar waarin Bouguer, La Condamine en Godin voet aan wal zetten in Ecuador deel aan de graadmeting in Lapland, als het ware de tegenhanger van de graadmeting in Ecuador. Deze graadmeting was reeds na twee jaren voltooid en enkele jaren later, in 1743, publiceerde Clairaut zijn bekend geworden geschrift: „Théorie de la Figure de la Terre, tirée des Principes de l'Hydrostatique". In het eerste deel van deze publikatie is Clairauts uitgangspunt, zoals reeds uit de titel blijkt, het hydrostatisch evenwicht dat de oppervlakte van de oceanen vertoont. Hij komt tot de conclusie, dat dit even wicht slechts kan bestaan, als het beheerst wordt door een veld van krachten, waarvan de componenten in elk punt en in elke richting de partiële afgeleiden zijn van een bepaalde functie van de coördi naten van een willekeurig coördinatenstelsel. Hiermede voert Clairaut, als eerste in de geschiedenis, de grondgedachte van het begrip potentiaal in, die later door Lagrange en Laplace verder is uitgewerkt, hoewel pas in het begin der 19e eeuw door Green, Gauss en Hamilton de naam potentiaal wordt ingevoerd. De geoïde nu en alle andere niveauvlakken die de aarde omgeven, zijn elk voor zich vlakken van gelijke potentiaal, equipoten- tiaalvlakken en de betrekking tussen richting en grootte van de zwaartekracht en het equipotentiaalvlak in een bepaald punt is, dat de richting loodrecht op dit vlak staat, terwijl de grootte van de zwaartekracht gelijk is aan de afgeleide van de potentiaal in genoemd punt en in genoemde richting.x) Het tweede deel van de publikatie van Clairaut behandelt de reeds eerder genoemde betrekking tussen de afplatting van een roterende omwentelingsellipsoïde en de z.g. afplatting van de zwaar tekracht. Clairaut beschouwt hier een roterende ellipsoïdvormige massa, zowel geheel vloeibaar als gedeeltelijk vast, die uit concen trische lagen van verschillende dichtheid is samengesteld. Hij leidt dan een vergelijking af van de variatie van de zwaartekracht van equator tot pool op dit lichaam, die inderdaad in eerste benadering evenredig blijkt te zijn met het kwadraat van de sinus van de geografische breedte zoals Newton reeds veronderstelde. En ver volgens geeft Clairaut een zeer eenvoudige betrekking tussen de afplatting van deze ellipsoïde, de omwentelingssnelheid, de grootte van de zwaartekracht aan de equator, de afplatting van de zwaarte kracht en de halve grote as. Laplace zegt 80 jaar later: „L'impor- tance de ces résultats et l'élégance avec laquelle ils sont présentés, placent eet ouvrage au rang des plus belles productions mathé- matiques". De uitkomsten van Clairaut zijn echter benaderingen van de meer algemene theorieën omtrent niveau- en equipotentiaalvlakken 9 Men kan dit uitdrukken in de eenvoudige'vergelijkingd W gdh, waarbij W de potentiaalfunctie, dh een lijnelement van de normaal op het oppervlak en g de versnelling van de zwaartekracht voorstelt.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 8