375 1957 als eerste in de Duitse bondsrepubliek het ponskaartensysteem definitief ingevoerd en daartoe bij het „Landesamt für Flurbe- reinigung und Siedlung" een eigen geodetisch rekencentrum inge richt, waar de ponskaartenwerkzaamheden voor de gezamenlijke ruilverkavelingsbureaus uit het hele land worden uitgevoerd. Door de automatisering zullen in de toekomst de ruilverkave lingswerkzaamheden belangrijk sneller verlopen dan voorheen. Hierdoor moet van een ieder die bij de ruilverkavelingsdienst werkzaam is een gewijzigde instelling tegenover het werk worden verlangd, hetgeen zeker als een moeilijk menselijk probleem moet worden beschouwd. Prof. Dr. K. Schwidefsky bekeek de automatisering door de bril van de kaartenvervaardigers door de vraag te behandelen: Welche Rolle kann die Photogrammetrie bei der Rationalisierung im Vermessungswesen spielen?". In de landmeetkunde die doorgaans door overheidsdiensten wordt uitgeoefend, moeten vraagstukken met betrekking tot de economie anders worden bezien dan in de particuliere maatschappij Aan de drang tot rationalisatie van haar techniek, organisatie en leiding kan zich evenwel ook de landmeetkunde niet onttrekken. Een actueel probleem is ook hier de automatisering. Door middel van een vergelijking van de verschillende trappen in de ontwikke ling van de rationalisering, de automatisering en tenslotte de automatie in het fabricageproces van industriële massaprodukten, werden de bijzondere voorwaarden die in de landmeetkunde op treden behandeld. In tegenstelling tot de industriële produktie gaat het in de landmeetkunde om „informatieverwerking", d.w.z. om het verzamelen, onthouden en vervormen van informaties van verschillende soort aangaande het aardoppervlak. Het is gebleken, dat in de fotogrammetrie in principe zeer gunstige voorwaarden aanwezig zijn voor een rationele informatieverwerking. Dit feit wordt door de nog steeds snelle technische ontwikkeling in dit onderdeel van de landmeetkunde bevestigd. Aan de hand van voorbeelden zette spreker uiteen welke vor deringen in de laatste tijd werden gemaakt en welke bijdragen door de fotogrammetrie kunnen worden geleverd. Uiteraard werd hierbij ook besproken de werkwijze die is te bereiken met de stereoplani- graaf C8 in combinatie met Ecomat en rekenautomaat. Dr.-Ing. W. Beck hield een voordracht over „Geodasie und Kar- tographie". Het volgende geeft zijn beschouwingen in het kort weer: „Onder de landmeetkunde bestaat een kaartengroep, die der topografische kaarten, die gebaseerd is op de „Landesvermessungs- werken". In deze kaarten ontmoeten geodesie en cartografie elkaar in nauwe afhankelijkheid. De daaruit voortkomende wederzijdse betrekkingen geven deze kaarten eigenschappen, die ze voor de meest verschillende doeleinden van technische, economische en ad ministratieve planning bruikbaar maken. Bovendien zijn ze in hoge mate geschikt om te worden gebruikt bij wetenschappelijke of

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 49