333 Op voorstel van de contactsecretaris is besloten (behoudens goedkeuring door het Bureau van de F.I.G.) de naam „Vocabulaire international du Géomètre" te wijzigen in „Vocabulaire multilingue du Géomètre", zulks uit taalkundige overwegingen en ook om over eenstemming te krijgen met de namen van de woordenboeken, uitgegeven door andere, eveneens bij de Union des Associations Techniques Internationales (U.A.T.I.) aangesloten organisaties. De tweede bijeenkomst diende slechts om de door de voorzitter, de Heer Hegg, opgestelde resoluties goed te keuren." Voor de zoeven genoemde resoluties, evenals voor die betreffende de andere commissies, raadplege men de Compte-rendu, die in de loop van 1959 zal verschijnen. Hierin zullen ook worden opgenomen de teksten van de belangrijkste toespraken en voordrachten, alsmede die van de belangrijkste rapporten. De contactsecretaris voor Commissie II, de Heer P. Schuring, schreef ongeveer aldus: „Commissie II is een van de commissies die al vanaf het begin van de activiteit van de federatie werkzaam is. Van origine was deze commissie gericht op het kadaster, doch toen later het belang van de ruilverkaveling in de verschillende landen zich duidelijk aftekende, werd de taak van de commissie uitgebreid. De belang rijkheid van de te behandelen punten en het aantal er van was zo groot, dat de federatie het nodig heeft geoordeeld, aan deze com- missie een permanent karakter te geven. Op het congres in Parijs (1:953) werd aan Commissie II toegestaan een jaarlijkse vergadering te beleggen om tot een efficiënte wijze van werken te geraken. Bij toerbeurt treedt een der aangesloten landen op als gastheer om de gedelegeerden van Commissie II te ontvangen. Deze gedelegeerden worden benoemd of aangewezen door de federatie of de vereniging van de aangesloten landen. De werkwijze van de commissie is als volgt De nationale gedelegeerden bepalen jaarlijks het onderwerp dat bestudeerd zal worden. De bespreking daarvan vindt op de volgende bijeenkomst plaats. In de loop van het jaar maken de gedelegeerden over het onderwerp in kwestie een gedetailleerd rapport. Aan de hand van deze rapporten worden in de jaarlijkse vergadering de discussies gevoerd en resoluties opgesteld. Tenslotte maakt men een samenvatting van de belangrijkste punten van het besprokene. De nationale rapporten en genoemde samenvatting verschijnen in gecyclostyleerde vorm. De laatste jaren hebben de punten die Commissie II heeft besproken, steeds betrekking gehad op de ruil verkaveling. Dit is begrijpelijk omdat de werken die de ruilverkave ling aangaan, van vitaal belang zijn en het aantal vraagpunten talrijk is. In de afgelopen jaren werden de volgende onderwerpen besproken 1953 (Congres van Parijs)L'application et la législation du remem- brement rural dans le pays adhérent a la F.I.G.,

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 7