TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 79e jaargang Nr. 4 aug. 1963 VOOR EN INHOUD FOTOGRAMMETRIE EN CARTOGRAFIE II LANDMEETKUNDE Blz. Dr. P. Richardus Ph. D. The Precision of an Intersection 237 Verslag van de bijeenkomst van de Commission Gravimétrique Internationale te Parijs van 10-14 september 1962253 Litteratuuroverzicht259 Ir. J. A. C. E. van Roermund. Mededelingen over de nieuwe Carto grafische werkmethode, toegepast bij de Topografische dienst in Nederland261 Ir. G. A. van Wely. Schoorstenen van huizen als paspunten bij de uitwerking van luchtfoto's op grote schaal268 Litteratuuroverzicht272 VERSCHILLENDE ONDERWERPEN Ir. P. T. Koetsier. Landmeetkunde in Zuid-Afrika277 Prof. ir. G. F. Witt. Een onderzoek naar de nauwkeurigheid van de schatting bij ruilverkaveling288 Litteratuuroverzicht306 Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verslag van de toestand en de verrichtingen van de Federatie 311 Verslag van de penningmeester312 "Rihliothpek vnnr TCarlactpr pn T nnHmnptlrnnrl^-313 Bibliografie315 Berichten317 Sommaire: L'exactitude d'une intersection. Richardus. 237. Compte- rendu de la réunion de la Commission Gravimétrique Internationale Paris du 10 au 14 septembre 1962. Communications sur la nouvelle méthode cartographique, appliquée au Service Topographique des Pays-Bas. Van Roermund. 216. Cheminées de maison en points de contröle lors de la restitution de photographies aériennes grande échelle. Van Wely. 268. La technique de la mensuration dans l'Union sud-africaine. Koetsier. 277. Recherche de l'exactitude de l'évaluation en cas de remembrement. Witt. 288. Bibliographie. 315. Revue des livres. 259/272, 306. T. Kad. Landmeetk. Jg. 79 Nr. 4 blz. 237-320.'s-Gravenhage, aug. 1963 SHC001000132 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1963 | | pagina 1