TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 79e jaargang Nr. 6 dec. 1963 VOOR EN INHOUD FOTOGRAMMETRIE EN CARTOGRAFIE VERSCHILLENDE ONDERWERPEN RECHT EN ADMINISTRATIE Blz. Prof. mr. P. de Haan. Kadaster en agrarisch recht381 Litteratuuroverzicht403 De rivierkaart in gewijzigde vorm404 Elektronische cartografie407 Ir. L. Korver. De weglengte in een ruilverkaveling408 Litteratuuroverzicht416 Fédération Internationale des Géomètres Verslag van de vergadering van het „Comité Permanent". 419 Kadaster en ruilverkaveling (Commissie II)423 48. Deutscher Geodatentag 424 Nederlandse Landmeetkundige Federatie Beknopt verslag van de hoofdbestuursvergaderingen van 31 mei en 23 oktober 1963427 Verslag van het Congres 1963, gehouden te Rotterdam428 Nederlands Genootschap voor Landmeetkunde Tweede congres Indirecte afstandmeting430 Bibliografie431 Berichten433 Sommaire: Le cadastre et les lois agraires. De Haan. 381. La carte des rivières en forme modifiée. 404. La cartographie électronique. 407. La longueur des chemins dans un remembrement. Korver. 408. Fédération Internationale des Géomètres: Comité Permanent 419, Commission II 423. 48ième Journée géodésique allemande. 424. Bibliographie. 431. Revue des livres. 403, 416. T. Kad. Landmeetk. Jg. 79 Nr. 6 blz. 381-436.'s-Gravenhage, dec. 1963 SHC001000134 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1963 | | pagina 1