TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 80e jaargang Nr. 1 febr. 1964 VOOR EN INHOUD VERSCHILLENDE ONDERWERPEN Blz. Congres van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie op 3 en 4 oktober 1963 te Rotterdam Ons land op weg naar het jaar 2000 (Mr. J. Vink)3 Een streekplan voor de omgeving van Rotterdam (Ir. G. Tjalma) 5 Stad of agglomeratie (Ir. Th. J. W. Lantermans)7 Ontstaan van het facetplan Van Brienenoordbrug (Ir. P. J. Allaart) 9 Dr. L. J. B. Zeegers. Toepassing van vectoren bij het oplossen van n vergelijkingen met n onbekenden15 Dr. ir. A. Twijnstra. Ontwikkelingen in de taak van de Quantity- surveyor 18 Beknopt verslag van de internationale zomercursus dynamica van raketten en kunstmanen te Cambridge (Engeland)20 Een bezoek aan enige geodetische instellingen in oostelijk Amerika 22 De Herverkaveling Schouwen-Duiveland voltooid25 Enkele indrukken van de „Conference of Commonwealth Survey Officers"28 Litteratuuroverzicht31 Nederlandse Landmeetkundige Federatie Beknopt verslag van de hoofdbestuursvergadering gehouden op 12 december 1963 te Utrecht 35 Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde Notulen van het openbare gedeelte van de Algemene Vergadering gehouden op 25 oktober 1963 te Amsterdam35 Nederlandse Vereniging voor Fotogrammetrie Jaarverslag over de periode 1962-196344 Bibliotheek voor Kadaster en Landmeetkunde45 Organisatie46 Bibliografie48 Berichten48 Sommaire: Congrès a Rotterdam de la Fédération des Géomètres Néér- landais: Notre pays en route pour l'an 2000 (Vink) 3, Un plan régional pour les alentours de Rotterdam (Tjalma) 5, Ville ou agglomération (Lanter mans) 7, L'établissement du plan synoptique du pont „Van Brienenoord" prés de Rotterdam (Allaart) 9. La solution vectonelle de n équations a n inconnues. Zeegers. 15 Evolution de la besogne du métreur. Twijnstra. 18. Résumé du cours d'été sur la dynamique des fusées et des lunes artificielles, tenu a Cambridge. 20. Une visite a quelques établissements géodésiquesdans l'estdes Etats-Unis. 22. L'achèvement du remembrement de lTle de Schouwen-Duiveland. 25. Quelques impressions de la „Confe rence of Commonwealth Survey Officers" tenue a Cambridge. 28. Biblio- graphie. 48. Revue des livres. 31. T. Kad. Landmeetk. Jg. 80 Nr. 1 blz. 1-48. 's-Gravenhage, febr. 1964 SHC001000135 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1964 | | pagina 1