TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE lilllllJlllllllllllllllIlUil 86e jaargang Nr. 4 aug. 1970 VOOR EN INHOUD blz. Ir. F. C. Prillevitz. Ruilverkaveling als instrument voor land inrichting157 Ir. W. J. J. van Lent. Ontwikkelingen in de ruilverkavelings techniek 168 Ir. D. van der Zaken. Ruilverkaveling in Thailand177 E. H. van de Waal. De Nederlandse Stichting Informatie- en Documentatiecentrum voor Kartografie183 Landinrichting Midden-Delfland185 Herstructurering van de kadastrale dienst186 Boekbespreking187 In memoriam C. J. W. de Jong190 Nederlandse Landmeetkundige Federatie. Verslag van de huishoude lijke vergadering op 15 mei 1970192 Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde. Jaarverslag over 1969. 196 Litteratuuroverzicht196 Berichten198 N.L.F.-congres200 Sommaire: L'aménagement rural au moyen de remembrement. F. C. Prillevitz. 157. - Développements de la technique de remembrement. W. J. J. van Lent. 168. Remembrement en Thailande. van der Zaken. 177. La fondation néerlandaise „Centre d'Information et de Documen tation Cartographique". E. H. van de Waal. 183. L'aménagement rural en Midden-Delfland. 185. Restructuration du Service Cadastral. 186. Revue des livres. 187. C. J. W. de Jong f190. Revue des joumaux. 196. T.Kad. Landmeetk. Jg. 86 Nr. 4 blz. 157-198. 's-Gravenhage, aug. 1970 SHC001000173 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1970 | | pagina 1