84 waren, temeer daar ze vrijwel in overeenstemming waren met die, welke werden verkregen door nog een andere methode toe te passen, n.l. een gecombineerde Snellius bepaling. Voor de polygoneering bij de kadastreering geldt weer hetzelfde wat reeds is vermeld bij oe erfpachts- en ka- dastreeringsmetingen en we behoeven dus niet in herhaling te treden. De geduldige lezer heeft zich misschien afgevraagd of dit artikel mogelijk bedoeld is als een aanval op de Methode der Kleinste Kwadraten. Niets wat minder in des schrijvers- bedoeling heeft gelegen, daar hij de laatste zal zijn de enorme beteekenis ervan te onderschatten. Maar wel heeft hij getracht den lezer ervan te overtuigen, dat die methode niet maar te pas en te onpas moet wor den aangewend en dat de meening, dat ze altijd tot het beste resultaat voert, een verkeerde meening is. C. G. van Huls. KORTE MEDEDEEL1NGEN. Controles op de opstelling van zijdenvergelijkingen. De bij de vereffening van een driehoeksnet voor komende zijdenvergelijkingen (sinusvoorwaarden) vor men, met de driehoeksvergelijkingen, den grondslag, waarop de geheele verdere berekening bepaling der cofactoren en oplossing van de korrelatenvergelijkingen, berekening en toepassing der richting- of hoekcorrec- ties is gebaseerd. Het is daarom zeer wenschelijk de opstelling van deze zijdenvergelijkingen deugdelijk te controleeren. Afgezien van een eenvoudige dubbele berekening, kan men gebruik maken van de volgende methoden, waarvan 1 en 2 den bekenden term, 3 en 4 de coëffi ciënten der zijdenvergelijkingen controleeren.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1932 | | pagina 22