TIJDSCHRIFT KADASTER IN NED.-INDIE JAARGANG 1933 AFLEVERING 3 VOOR HET UITQEOEVEN VOOR REKENINO VAN DE VER- EENIGING VAN HOOGER TECHNISCH PERSONEEL VAN HET KADASTER IN NED.-INDIË. INHOUD Een en ander over het verzamelen van gegevens dienende tot grondslag van dén verpondingsaanslag Mag een meetbrief, ouder dan vijf jaar, van een nog niet ingeschreven perceel als vervallen worden be schouwd 3. Polygonen met aansluttingsrichtin gen. 4. Uit de praktijk 1. Afstandmeter van Hensoldt 2. Rekenmachines. 5 Mededeeling van de Redactie.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor het Kadaster in Ned.-Indië | 1933 | | pagina 1